PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AZZZ SR (Asociácia zamestnávatelských zväzov a združení Slovenskej republiky)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Aktuálny stav / legislatívne znenie 
Regulovaný subjekt predkladá návrhy ceny pre kategóriu zraniteľný odberateľ v rozsahu vyhlášky ÚRSO č. 18/2017 Z.z, aj ÚRSO č.223/2016 Z.z.
Navrhovaný stav / znenie
Úrad v zmysle § 12 odst. 1) b) Zákona č. 250/2012 Z.z. o regulácii v sieťových odvetviach priamo určí maximálne ceny pre jednotlivé kategórie zraniteľných odberateľov.
Pozn. / upresnenie
Vzhľadom na skutočnosť, že okrem jednej hodnoty, ktorá vstupuje do výpočtu ceny a je spojená s konkrétnym dodávateľom, všetky ostatné hodnoty určuje Úrad. Odbúra sa zbytočné administratívne zaťaženie regulovaných subjektov a zamestnancov Úradu.