PI/2021/52 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSD (Západoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Námety na novelizáciu vyhlášky č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike za spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s.

1. Úprava nesprávne nastaveného korekčného mechanizmu súvisiaceho s korekciou ceny za straty 
Úprava nesprávne nastaveného korekčného mechanizmu súvisiaceho s korekciou ceny za straty v distribučnej sústave na skutočné spotové ceny: vypustenie plánovanej odchýlky z korekcie
a. Korekcia sa má prvýkrát použiť za rok 2021 v roku 2022 pri stanovení cien na rok 2023
b. Korekcia porovnáva spotovú cenu s cenou za straty v distribučnej sústave (t.z. PXE forwardová cena základného pásma krát koeficient reflektujúci diagram strát ako aj odchýlku), pričom odchýlka nemôže byť započítaná pri korekcii, pretože tento náklad nesúvisí s cenou komodity, ale s rozdielom medzi nominovanou hodnotou strát a skutočnými stratami a korekcia nemôže tieto náklady „zmazať“, resp. ich neakceptovať PDS

2. Úprava koeficientu zahrnutia neuhradených nákladov 
Úprava koeficientu zahrnutia neuhradených nákladov vynaložených v roku 2019 prevádzkovateľmi regionálnych distribučných sústav na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom a príplatkom pre rok 2022 až 2026 vo výške 0,2 pre rok 2022, vo výške 0,2 pre rok 2023, vo výške 0,2 pre rok 2024, vo výške 0,2 pre rok 2025 a vo výške 0,1999 pre rok 2026
Nastavenie predmetného koeficientu je síce v rozpore s úhradou skutočných nákladov na podporu PDS v čo najkratšom čase, každopádne návrh predstavuje aspoň minimálnu predikovateľnosť stanovenia predmetného koeficientu a zároveň je v súlade s argumentáciou ÚRSO v rozhodnutí č. 0105/2021/E zo dňa 18.12.2020, ktorým ÚRSO určil pre spoločnosť Západoslovenská distribučná, a.s. tarifu za prevádzkovanie systému na rok 2021 a korekcia neuhradených nákladov pre rok 2021 za rok 2019: „Zároveň bude úrad počas roka 2021 na účely možného splnenia podmienok na zmenu cenového rozhodnutia vyhodnocovať určené ceny a parametre podľa aktuálneho vývoja na trhu s elektrinou tak, aby bol zachovaný účel regulácie ako aj oprávnený záujem regulovaného subjektu. Úrad v nasledujúcich rokoch plánuje určovať v rámci cenových konaní výšku korekcie neuhradených nákladov vynaložených na podporu elektriny vyrobenej z obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnou kombinovanou výrobou doplatkom za rok 2019 tak, aby bola celková suma vo výške 20 894 789,49 € vysporiadaná najneskôr do konca roka 2026, čím bude naplnené ustanovenie § 18i ods. 17 zákona č. 309/2009 Z. z.

3. Úprava spôsobu výpočtu ceny za straty v distribučnej sústave na rok 2022
a. Nepoužitie spotovej ceny elektriny na nákup strát (plus náklady na odchýlku), ale PXE forwardovej ceny základného pásma (krát koeficient reflektujúci diagram strát plus náklady na odchýlku)
b. Spotová cena, ktorá je ustanovená v súčasnosti pre korekciu skutočných nákladov za rok 2021+ (s dopadom na ceny 2023+) predstavuje nepredikovateľnú volatilitu (oboma smermi)
c. Návrhom PXE forwardovej ceny základného pásma (krát koeficient reflektujúci diagram strát plus náklady na odchýlku) by sa nepredikovateľná volatilita vylúčila s pozitívnymi dopadmi na predikovateľné náklady PDS a predikovateľnú cenotvorbu ÚRSO (bez korekcií)
d. Návrhom PXE forwardovej ceny základného pásma (krát koeficient reflektujúci diagram strát plus náklady na odchýlku) by sa postupovalo už v roku 2021 na rok 2022, pričom korekcia na spotové ceny za 2021 (pre rok 2023 v roku 2022) by korektne a transparentne „dobehla“
e.  Návrhom PXE forwardovej ceny základného pásma (krát koeficient reflektujúci diagram strát plus náklady na odchýlku) by sa postupovalo už v roku 2021 na rok 2022, pričom je potrebné ustanoviť relevantné obdobie, za ktoré sa vypočíta priemer PXE forwardovej ceny základného pásma (t.z. po schválení novely vyhlášky za obdobie minimálne 3 mesiacov, napr. za obdobie júl-september)4. Zmena spôsobu stanovenia poplatku za prístup do prenosovej sústavy pre prevádzkovateľov regionálnych distribučných sústav.
Podľa európskeho nariadenia o vnútornom trhu s elektrinou č. 943/2019, kde sa v článku 18 ods. 1 uvádza „Poplatky účtované prevádzkovateľmi sústav za prístup do sústav vrátane poplatkov za napojenie na sústavy, poplatkov za používanie sústav, prípadne poplatkov za súvisiace posilnenia sústav musia byť nákladovo orientované, transparentné, zohľadňovať potrebu bezpečnosti a flexibility sústavy, odzrkadľovať skutočné vzniknuté náklady, pokiaľ tieto korešpondujú s nákladmi efektívneho a štrukturálne porovnateľného prevádzkovateľa sústavy, a byť uplatňované nediskriminačným spôsobom.“ nie je dovolené pri stanovovaní poplatkov za prenos alebo distribúciu elektriny uplatňovať žiadnu diskrimináciu.
Teda z dôvodu odstránenia diskriminácie prevádzkovateľov regionálnych sústav ako najvýznamnejších užívateľov prenosovej sústavy a taktiež z dôvodu zníženia nákladov na prenos ktoré musia vo svojich cenách znášať odberatelia elektriny pripojený do distribučnej sústavy navrhujeme upraviť znenie vyhlášky nasledovane.
V § 20 ods. 4 písm. a) sa slová „koncového odberateľa elektriny“ nahrádzajú slovami „užívateľa prenosovej sústavy“.
a
V § 20 ods. 4 písm. b) sa slová „koncového odberateľa elektriny“ nahrádzajú slovami „užívateľa prenosovej sústavy“.
a 
V § 20 ods. 4 písm. c) sa slová „koncového odberateľa elektriny“ nahrádzajú slovami „užívateľa prenosovej sústavy“. 
5. Vypustenie ustanovenia o limitácii výkonu, ktorý je možné dodať do sústavy
V prípade pripojenia nového výrobného zariadenia do miestnej distribučnej sústavy (MDS) alebo zvyšovanie výkonu už existujúceho výrobného zariadenia pripojeného do MDS je prevádzkovateľ MDS povinný podpísať zmluvu o pripojení s regionálnou distribučnou sústavou do ktorej je buď priamo alebo nepriamo prostredníctvom jednej alebo viacerých MDS pripojený s rezervovanou kapacitou vo výške inštalovaného výkonu výrobného zariadenia. Táto výška rezervovanej kapacity je limitovaná výškou rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy a ktorú prevádzkovateľ regionálnej distribučnej sústavy písomne odsúhlasil. Toto ustanovenie sa nachádza vo viacerých paragrafoch vyhlášky. Navrhujeme ustanovenie „, maximálne však do výšky rezervovanej kapacity, ktorú je technicky možné dodať do regionálnej distribučnej sústavy“ vypustiť zo všetkých paragrafov vyhlášky. 
Dôvodom na vypustenie predmetného ustanovenia je fakt, že je v rozpore s definíciou inštalovaného výkonu v primárnej legislatíve a tak isto s ustanoveniami v sekundárnej legislatíve najmä vo vyhláške č. 24/2013 Z. z. pravidlá trhu. Predmetné ustanovenie je tak isto problémové z praktického hľadiska, nakoľko neexistuje presný postup na stanovenie výkonu, ktorý je technicky možné dodať do regionálnej sústavy. 

6. Doplnenie definície napäťovej úrovne veľmi vysokého napätia
Pri definícii postupu na stanovenie pripojovacích poplatkov v § 42 na napäťovej úrovni veľmi vysokého napätia pri definícii napäťovej úrovne vypadlo slovo „vrátane“ za slovami „do 110 kV“.  Bez tohto slova neexistuje paragraf, ktorý by z matematického hľadiska definoval postupy stanovenia pripojovacích poplatkov pre napätie 110 kV.