PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme inšpirovať sa pri zefektívňovaní Elektronického systému katastra nehnuteľností (ESKN) architektonickými princípmi, ktoré boli ako východiská použité v rámci materiálu „LP/2020/647 Návrh opatrení k efektívnemu fungovaniu obchodného registra“, a to najmä transparentnosť (bezpečnostný princíp), modulárnosť (aplikačný princíp), orientácia na služby (biznis princíp), jednoduchá navigácia (biznis princíp), prístupnosť (biznis princíp), uniformita (biznis princíp),  transparentný prístup (biznis princíp), okamžité vybavenie (biznis princíp), služby ako situácie (biznis princíp), kvalita a spoľahlivosť (biznis princíp), otvorenosť údajov (dátový princíp), spoločné používanie aplikácií (aplikačný princíp), otvorené API (aplikačný princíp), princíp one-stop-shop, ako aj odbúravanie byrokracie pre užívateľov - prepojenie databáz, aby informácie, ktoré sú inak dostupné a zmenené v referenčnom registri (RPO, RFO, RO a pod.), sa automaticky premietli aj v katastri nehnuteľností (zmena obchodného mena, zmena sídla, zmena bydliska, zmena priezviska a pod.), bez nutnosti osobitným konaním tieto meniť.