PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V rámci efektívnejšieho narábania s informáciami z katastra v prípade preukázania právneho záujmu by bolo vhodné sprístupniť a zelektronizovať aj zbierku listín, do ktorej by bolo možné nahliadať aj elektronicky, a to účastníkmi resp. ich právnymi zástupcami (advokátmi). Zefektívnil by sa prístup k informáciám a ochrana tretích osôb v súvislosti s posudzovaním priebehu vlastníckeho práva do určitého času spätne tak, aby sa dokázalo najmä pri veľkých investíciách dostatočne predvídateľne identifikovať riziko problému pri prevode (nadobudnutie od nevlastníka, nevzniknutie vlastníckeho práva, duplicita vlastníctva a pod.).