PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme rozšíriť funkcionality o možnosť vyhľadávania podľa kľúča záložných práv, resp. vecných bremien, a to z pohľadu osôb záložných veriteľov a oprávnených z vecného bremena. V súvislosti so zefektívnením sporovej a nesporovej agendy sú tieto práva (ak by boli ľahšie dohľadateľné) spôsobilé viesť k rýchlemu a efektívne uspokojenie veriteľov pri oprávnenom vymáhaní pohľadávky.