PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Slovenská advokátska komora podporuje zámer zvýšiť konzistentnosť právnej úpravy katastrálneho konania a podporiť elektronizáciu postupov a využívania elektronických služieb vo vzťahu ku katastru nehnuteľností.  

Navrhujeme, aby podobne ako správcom konkurznej podstaty, bol advokátom umožnený prístup cez stránky katastra a vyhľadávanie v katastri nehnuteľností cez všetky katastrálne územia na celom Slovensku z jedného bodu. Týmto krokom by došlo k značnému zefektívneniu sporovej a nesporovej agendy, zrýchleniu služby a odbremeneniu katastrálneho úradu, ako aj zjednoteniu aplikačnej praxe s posilneniu ochrany práv a oprávnených záujmov účastníkov občiansko-právnych vzťahov.