PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Z dôvodu vyvstávajúcej potreby zefektívnenia procesov týkajúcich sa návrhových konaní navrhujeme zjednodušiť/upraviť :
• preukazovanie splnenia podmienky zverejnenia zmluvy, v prípadoch uzatvárania zmlúv, ktorých účinnosť je viazaná na zverejnenie podľa zákona č. 211/2000 Z.z., a to iba uvedením dátumu a miesta zverejnenia zmluvy v návrhovej listine
• pri zápise práv k pozemkom pod objektmi technického charakteru malého rozsahu (napr. prefabrikované kioskové trafostanice) tieto nezapisovať ako pozemky s budovou (či už označenou súpisným číslom alebo bez súpisného čísla), ale ako pozemky s kódom spôsobu využitia pozemku 25 „pozemok, na ktorom je postavená ostatná inžinierska stavba a jej súčasti“, bez mapovej značky „budova murovaná“
• zavedenie alternatívnych spôsobov podpisovania návrhových listín elektronickými formami komunikácie
• zjednodušenie formulárov zamýšľaných návrhov na vklad, redukcia požadovaných polí formulára, ponechanie iba polí týkajúcich sa nehnuteľnosti, ktorá má byť dotknutá vykonaným zápisom a polí pre identifikáciu iba navrhovateľa 
• zavedenie osobitného formulára pre zamýšľaný návrh na záznam, a to so skrátenou lehotou na vybavenie takejto návrhovej listiny
• skrátenie lehôt pre vykonanie záznamu zo 60 na 30 dní pri papierovom podaní návrhu
• výmaz neexistujúcich vedení z geografického systému katastra nehnuteľností, a to na základe prehlásenia vlastníka predmetného vedenia