PI/2021/50 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 162/1995 Z. z. o katastri nehnuteľností a o zápise vlastníckych a iných práv k nehnuteľnostiam (katastrálny zákon) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VSD, a.s. (Východoslovenská distribučná, a.s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 11.03.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme posilniť kompetencie katastrálnych orgánov v rozsahu podávania súdnych návrhov na určenie vlastníckeho práva v prípade zistenia duplicitného vlastníctva k evidovaným nehnuteľnostiam v rámci konaní o prešetrovaní zmien údajov katastra alebo konaní o oprave chýb v katastrálnom operáte vedených príslušným katastrálnym orgánom.