PI/2021/264 Návrh zákona o lobingu

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZD (Asociácia priemyselných zväzov a dopravy)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.12.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Podľa PI Vláda plánuje  prijať funkčný zákon o lobingu, ktorý bude kombináciou zákonnej regulácie, povinného registra lobistov a kódexu. Vláda SR sa v tejto spojitosti zaviazala zaviesť osobitný register pre lobistov s údajmi o tom, v ktorých veciach plánujú vykonávať lobing, aj s informáciami o ich klientoch, nákladoch a  odmene za činnosť lobistu. 

Ďalej sa v PI uvádza, že zákonná regulácia a kontrola činnosti lobistov má prispieť k vyváženiu legitímnych záujmov rôznych skupín a verejného záujmu pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zámerov, ako aj pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní dokumentov plánovacej, strategickej a koncepčnej povahy v pôsobnosti orgánov verejnej moci, ktoré budú zahŕňať nielen orgány štátnej správy, ale aj orgány územnej samosprávy. Schválenie zákona o lobingu má tiež prispieť k boju proti korupcii a znemožneniu niektorých foriem korupčného správania.

Viac sme sa však k zámeru nedozvedeli, keďže predkladateľ neuskutočnil konzultácie napriek nášmu záujmu a informoval, že budú realizované až po ukončení lehoty na zasielanie podnetov k zverejnenej predbežnej informácií.

Zaujíma nás predovšetkým , či vôbec, resp. akým spôsobom má mať návrh zákonnej úpravy dopad na súčasný stav sociálneho vyjednávania, osobitne na úrovni Tripartity:

 1. Je zámerom vlády SR  to, aby sociálny partneri ako sú zamestnávateľské združenia, združenia zamestnancov, miest a obcí a pod. boli považované za lobistov?   Pretože predovšetkým sú účastníci sociálneho dialógu tie subjekty, ktoré rokujú pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní návrhov všeobecne záväzných právnych predpisov a ich zámerov, ako aj pri príprave, prerokúvaní a schvaľovaní dokumentov plánovacej, strategickej a koncepčnej povahy v pôsobnosti orgánov verejnej moci. 

2. Alebo je zámerom upraviť pôsobnosť samostatných nezdružených fyzických osôb, ktoré sú resp. boli aktívne v spoločenskom živote, politike a pod. a pomáhajú pri vyjednávaní? Zrejme v takýchto prípadoch je možné uvažovať o lobistoch, ale vzhľadom na absenciu bližších informácii to nie je vôbec jasné.  

3. Prípadne, ak je zámerom vlády SR oveľa extenzívnejší zámer- a síce, aby napr. každý pripomienkujúci subjekt v medzirezortnom pripomienkovom konaní mal postavenie lobistu, dovoľujeme si upozorniť na to, že v takom prípade bude lobistom pomaly každé združenie, a to bez ohľadu na to, s čím sa reálne zaoberá.  

Preto si v mene Asociácie priemyselných zväzov a dopravy dovoľujeme opätovne požiadať o konzultácie a o ozrejmenie zámeru návrhu zákona a prejavujeme  záujem spolupracovať pri príprave návrhu zákona.