PI/2021/251 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 51/2007 Z. z., ktorým sa ustanovujú požiadavky na uvádzanie osiva olejnín a priadnych rastlín na trh v znení neskorších predpisov;

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 12486/2021-410
Podnet: prevzatie vykonávacej smernice Komisie (EÚ) 2021/971 z 16. júna 2021
ktorou sa menia smernice Rady 66/401/EHS
66/402/EHS
2002/54/ES
2002/55/ES a 2002/57/ES pokiaľ ide o používanie biochemických a molekulárnych techník (Ú. v. EÚ L 214/62-65
17.6.2021)
Zodpovedná inštitúcia: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Vlčan, Samuel, JUDr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.11.2021
Číslo legislatívneho procesu: PI/2021/251
Dátum začiatku PK: 10.11.2021
Dátum konca PK: 24.11.2021

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 10.11.2021
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.11.2021
Ukončenie štádia: 24.11.2021
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 25.11.2021
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPRVSR (Ministerstvo pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Slovenskej republiky)