PI/2020/73 Návrh vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 438/2019 Z.z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona o e-Governmente

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Informácie a informačný systém
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 006382/2020/oLVPA-1
Podnet: § 6 ods. 3 a § 59 ods. 1 písm. b) zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krpelan, Roman
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 28.05.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/73
Dátum začiatku PK: 06.05.2020
Dátum konca PK: 27.05.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia: 06.05.2020
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 06.05.2020
Ukončenie štádia: 27.05.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 28.05.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)