PI/2020/277 Predbežná informácia k návrhu zákona o disciplinárnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok)

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovenská advokátska komora (Slovenská advokátska komora)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 07.01.2021
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Stanovisko Slovenskej advokátskej komory k predbežnej informácii o návrhu zákona o disciplinárnom konaní (PI/2020/277) 
 
Slovenská advokátska komora predkladá Ministerstvu spravodlivosti SR stanovisko k predbežnej informácii PI/2020/277 k návrhu zákona o disciplinárnom konaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov (disciplinárny poriadok). Pripravovaný právny predpis sa má podľa predkladateľa vzťahovať okrem iných profesií aj na advokátsky stav. Zámerom predkladateľa je prostredníctvom nového právneho predpisu zjednotiť procesnoprávnu úpravu disciplinárneho konania všetkých právnických profesií pričom ako dôvod uvádza neefektívne vedenie disciplinárneho konania. K týmto dvom aspektom zámeru zasielame nasledovné vyjadrenie: 
 
Slovenská advokátska komora má funkčne a efektívne nastavený systém disciplinárnych konaní. Dohľad nad riadnym výkonom advokácie patrí k základným úlohám Slovenskej advokátskej komory. Každý, kto sa domnieva, že niektorý advokát porušuje svoje povinnosti, môže sa so sťažnosťou obrátiť na SAK, ktorá ju prešetrí. Revízna komisia SAK iniciuje disciplinárne konanie v prípade každej sťažnosti, podľa ktorej mohlo dôjsť k disciplinárnemu previneniu. Návrh na začatie disciplinárneho konania, ak došlo k činu, ktorý by mohol byť považovaný za disciplinárne previnenie, je oprávnený podať ako navrhovateľ aj minister spravodlivosti Slovenskej republiky. 
 
Na Slovenskú advokátsku komoru je ročne doručených 450-500 sťažností na advokátov, ktoré vyhodnocuje revízna komisia SAK. Nezávislé dvojinštančné disciplinárne senáty rozhodujú každoročne v priemere 100 vecí a v 75 percentách prípadov uznajú vinu advokáta a udelia sankciu za disciplinárne porušenie advokátskych predpisov a etiky (podrobné štatistické prehľady boli zaslané na MS SR). Advokátovi môže byť udelený disciplinárny postih od napomenutia, cez peňažnú pokutu až po vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. 
 
Z platnej právnej úpravy vyplýva, že disciplinárne konanie komory má zavedený systém bŕzd a protiváh nevyhnutný na efektívne konanie a rozhodovanie. Predsedníctvo SAK môže zrušiť právoplatné rozhodnutie senátu na podnet navrhovateľa alebo disciplinárne odsúdeného ak by bolo vydané v rozpore so zákonom o advokácii alebo predpisom komory, prípadne by vyšli najavo skutočnosti alebo dôkazy, ktoré neboli senátu predtým známe a mohli odôvodniť iné rozhodnutie o disciplinárnom previnení. Po zrušení disciplinárneho rozhodnutia predsedníctvo vráti vec predsedovi disciplinárnej komisie, ktorý ju pridelí senátu, aby ju znova prerokoval a rozhodol. Každé právoplatné rozhodnutie disciplinárnych orgánov komory, ktorým bol disciplinárne obvinený uznaný za vinného zo spáchania disciplinárneho previnenia, je preskúmateľné súdom v správnom konaní (§59 ods. 3 zákona o advokácii). Rozhodovanie správnych súdov potvrdzuje prísnosť a dôkladnosť rozhodovania disciplinárnych orgánov komory. 
 
Za účelom zjednotenia praxe a predvídateľnosti disciplinárneho konania Slovenská advokátska komora periodicky vydáva Zbierky disciplinárnych rozhodnutí SAK. Okrem knižnej podoby aktualizovanej každé dva roky a doručovanej každému advokátovi sú podľa vecného registra uverejnené výroky rozhodnutí zo zbierky voľne prístupné na webovom sídle SAK (https://www.sak.sk/web/sk/cms/document/D_rozhodnutia). Zbierky sa stali dôležitým nástrojom generálnej prevencie, a slúžia aj ako praktická pomôcka pre výuku profesijnej etiky budúcej generácie advokátov. 
 
S ohľadom na snahu zvýšiť transparentnosť disciplinárneho konania Slovenská advokátska komora dňa 23. júna 2020 Ministerstvu spravodlivosti SR predložila návrh zmeny zákona o advokácii, ktorý by čiastočne prelomil súčasnú povinnosť mlčanlivosti komory v disciplinárnych veciach. Cieľom návrhu bolo umožniť transparentné informovanie o disciplinárnom konaní v takom rozsahu, v akom nedôjde k ohrozeniu advokátskeho tajomstva a dôvernosti komunikácie medzi advokátom a klientom, a vytvoriť podmienky pre objektívnejšie informovanie o výkone disciplinárnych právomocí SAK. Zákon o advokácii takúto možnosť vzhľadom na povinnosť mlčanlivosti vzťahujúcu sa v plnej miere aj na sťažnostné a disciplinárne konania nedáva. 
 
Cieľom disciplinárneho konania je riešiť zlyhania advokátov v etickej rovine a v rovine advokátskych predpisov. Upozorňujeme na túto skutočnosť, keďže zo skúseností komory vyplýva, že v očiach (aj odbornej) verejnosti sa „efektívne konanie“ často zamieňa za trestné stíhanie. Úlohu komory nemožno zamieňať s úlohou orgánov činných v trestnom konaní, teda polície a prokuratúry, ktoré vyšetrujú zlyhania advokátov v trestnoprávnej rovine, na čo majú aj adekvátny aparát a právomoci. Ak sa však advokát dopustí konania v zmysle Trestného zákona, SAK disponuje efektívnym nástrojom na pozastavenie jeho činnosti a následné vyčiarknutie zo zoznamu advokátov. 
 
Zámerom predkladateľa je zjednotiť úpravu disciplinárneho konania naprieč právnickými profesiami. Upozorňujeme však, že jednotlivé právnické profesie majú rôznu mieru štátom delegovaných právomocí. Môže ísť o štátom určené či splnomocnené osoby, orgány verejnej moci, štátnom hmotne zabezpečené osoby, verejných činiteľov, osoby s právomocou rozhodovať o právach a povinnostiach iných osôb. Advokát nespadá ani do jednej z týchto kategórií. Na druhej strane, advokát vystupuje ako právny zástupca, ktorý pomáha uplatňovať práva a záujmy fyzických a právnických osôb. Disciplinárna právomoc na úrovni nezávislej advokátskej komory má preto svoje opodstatnenie. Na rozdiel od iných právnických profesií, advokácia nie je a nemôže byť v žiadnej miere závislá od štátu, nielen po politickej, ale ani po organizačne, ekonomickej či disciplinárnej stránke. 
 
Nezávislosť a nestrannosť advokátskej komory je jednou z podstatných náležitostí právneho štátu, okrem iného aj v zmysle Kontrolného zoznamu zásad právneho štátu Benátskej komisie (Rule of Law Checklist), podľa ktorej advokátska komora zohráva zásadnú úlohu pri zabezpečení prístupu k spravodlivosti. Inštitucionálne zabezpečenie nezávislosti orgánov komory je prostriedkom na zachovanie nezávislosti advokátov. Nezávislosť advokáta je podmienkou pre nezaujaté poskytovanie právneho poradenstva a právneho zastúpenia občanov. Každému advokátovi by mala byť zaručená ochrana jeho nezávislosti. Systémová úloha advokáta v právnom systéme spočíva v tom, že je určitým „nárazníkom“ medzi jednotlivcami a štátom a slúži ochrane záujmov a práv klienta. Aby túto úlohu mohol advokát zastávať efektívne a spoľahlivo, pri výkone svojej činnosti a pri poskytovaní rád klientovi a jeho zastupovaní musí byť advokát nezávislý - politicky, ekonomicky aj po intelektuálnej stránke. V opačnom prípade tento cieľ nemožno dosiahnuť. Podstatnou oporou nezávislosti advokáta je samoregulácia povolania v podobe advokátskej komory, ktorej kľúčovou vlastnosťou má byť nezávislosť. 
 
Pri zachovaní inštitucionálneho zabezpečenia nezávislosti disciplinárnych orgánov SAK, ktoré rozhodujú v prvej a druhej inštancii o disciplinárnych previneniach advokátov Slovenská advokátska komora vidí prínos vzniku plánovaného Najvyššieho správneho súdu ako inštitúcie na preskúmavanie kasačných sťažností, čím by sa mohol urýchliť a zefektívniť prieskum disciplinárnych rozhodnutí SAK. Pokiaľ ide o disciplinárnu právomoc Najvyššieho správneho súdu, táto by sa mala vzťahovať len na personálny substrát orgánov štátnej moci a osoby podieľajúce sa na výkone verejnej moci a rozhodovaní o právach a postavení iných osôb. 
 
Rozšírenie právomoci Najvyššieho správneho súdu SR do oblasti disciplinárnej právomoci SAK považujeme za narušenie inštitucionálnej konštrukcie advokácie, ktorá prostredníctvom svojich nezávislých orgánov zabezpečuje zachovanie nezávislosti členov ako podmienky fungujúceho právneho štátu.