PI/2020/213 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 543/2005 Z. z. o Spravovacom a kancelárskom poriadku pre okresné súdy, krajské súdy, Špecializovaný trestný súd a vojenské súdy v znení neskorších predpisov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ústava, ústavné zákony
Občianske súdne konanie
Trestné právo procesné
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 26793/2020/130
Podnet: V reakcii na druhú vlnu COVID-19 má predkladateľ za cieľ poskytnúť dočasnú ochranu podnikateľom vo finančných ťažkostiach na účely pokračovania v prevádzkovaní podniku. Pripravovaná novela dotknutej vyhlášky bude reflektovať aj zriadenie Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky. Opodstatnenosť zriadenia Najvyššieho správneho súdu Slovenskej republiky bola deklarovaná v programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky na roky 2020 – 2024. V platnom Trestnom zákone aktuálne v rámci druhov ochranných opatrení chýba ochranné opatrenie zhabania časti majetku. Požiadavka na jeho zavedenie do právneho poriadku vychádza z potreby transpozície článku 5 smernice Európskeho parlamentu a Rady 2014/42/EÚ z 3. apríla 2014 o zaistení a konfiškácii prostriedkov a príjmov z trestnej činnosti v Európskej únii (Ú. v. EÚ L 127
29. 4. 2014).
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kolíková, Mária
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.10.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/213
Dátum začiatku PK: 05.10.2020
Dátum konca PK: 30.10.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 05.10.2020
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.10.2020
Ukončenie štádia: 30.10.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.10.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)