PI/2020/174 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: VšZP (Všeobecná zdravotná poisťovňa, a. s.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 13.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Dovoľujme sa vyjadriť k predbežnej informácii pripravovaného právneho predpisu nasledovne:

1.
Navrhujeme vypustiť povinnosť zdravotnej poisťovne povinne uzatvárať zmluvy s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti výdajňami zdravotníckych pomôcok, ktoré majú povolenie na výrobu individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru.
Odôvodnenie:
Zdravotné poisťovne sú povinné vynakladať prostriedky verejného zdravotného poistenia pri uzatváraní zmlúv s poskytovateľmi lekárenskej starostlivosti efektívne. V segmente individuálne zhotovovaných zdravotníckych pomôcok na mieru nie je právnym predpisom určená maximálna úhrada zdravotnej poisťovne za zdravotnícku pomôcku zhotovovanú na mieru. Preto je dôvodné a efektívne, aby zdravotná poisťovňa uzatvárala zmluvy s tými výdajňami, s ktorými dospeje k vzájomnému konsenzu vo veci určenia ceny zdravotníckej pomôcky zhotovenej na mieru.

2.
Navrhujeme vykonať revíziu katalógu kategorizovaných liekov a vypustiť podmienku úhrady lieku len po predchádzajúcom súhlase zdravotnej poisťovne pri tých liekoch, kde táto podmienka už nie je dôvodná.
Odôvodnenie:
Podľa § 3 ods. 2 zákona č. 363/2011 Z. z.  na základe verejného zdravotného poistenia sa plne alebo čiastočne uhrádzajú lieky poskytované v rámci ambulantnej zdravotnej starostlivosti 3) (ďalej len "ambulantná starostlivosť") alebo lekárenskej starostlivosti 4) zaradené v zozname kategorizovaných liekov, ktoré sú predpísané a použité v súlade s preskripčnými obmedzeniami, indikačnými obmedzeniami a obmedzeniami úhrady zdravotnej poisťovne na jej predchádzajúci súhlas uvedenými v tomto zozname.