PI/2020/174 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 363/2011 Z. z. o rozsahu a podmienkach úhrady liekov, zdravotníckych pomôcok a dietetických potravín na základe verejného zdravotného poistenia a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 581/2004 Z. z. o zdravotných poisťovniach, dohľade nad zdravotnou starostlivosťou a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKIZP (Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 12.08.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K bodu 2 predbežnej informácie: Na konci textu žiadame pripojiť ďalší odsek v znení "- reagovať na požiadavky a avizované aplikačné problémy praxe."
K bodu 3 predbežnej informácie: Na konci textu navrhujeme doplniť ďalšiu vetu v znení "Aplikačná prax týkajúca sa verejného zdravotného poistenia poukázala tiež na ďalšie iné odborné aplikačné problémy, ktoré významne ovplyvňujú funkčnosť zdravotníckeho systému a je potrebné ich čo najskôr riešiť."
K bodu 4 predbežnej informácie: Za prvú vetu navrhujeme vložiť druhú vetu v znení "Pri tvorbe návrhu zákona budú použité aj podnety a návrhy, ktoré v období posledných rokov obdržalo MZ SR najmä od stavovských organizácií v zdravotníctve a zatiaľ ich do zákonov nezapracovalo. 
Pripomienka je zásadná.
Odôvodnenie: Slovenská komora iných zdravotníckych pracovníkov poskytla v období posledných približne 10 a viac rokov MZ SR v rámci medzirezortného pripomienkového konania k návrhom zákonov týkajúcich sa financovania zdravotnej starostlivosti a jej organizácie, ale aj pri iných príležitostiach množstvo zozbieraných podnetov odborníkov z praxe, ktoré boli v rámci nasledujúcich rokovaní k návrhom zákonov opakovane vyhodnocované ako "nad rámec" návrhu zákona. Keďže predkladateľ týmto vlastne síce potvrdil odbornú legitimitu požiadaviek, ale riešenia potrebné pre zdravotníckych pracovníkov na uľahčenie ich aplikačnej praxe pri používaní týchto zákonov zatiaľ nerealizoval, uvedené pripomienky smerujú k zabezpečeniu zapracovania aj riešenia aplikačných problémov praxe do návrhov zákonov a iných dokumentov legislatívnej a nelegislatívnej povahy pripravovaných MZ SR, ktoré už sa medzitým stali urgentnými podstatne ovplyvňujúcimi fungovanie zdravotníckeho systému a to počínajúc týmto návrhom právneho predpisu.