PI/2020/157 Návrh nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 209/2016 Z. z. o minimálnych zdravotných a bezpečnostných požiadavkách na ochranu zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou elektromagnetickému poľu

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S12942-2020-OL
Podnet: Iniciatívny návrh
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krajčí, Marek
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.08.2020
Číslo legislatívneho procesu: PI/2020/157
Dátum začiatku PK: 23.07.2020
Dátum konca PK: 07.08.2020

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 23.07.2020
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 23.07.2020
Ukončenie štádia: 07.08.2020
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.08.2020
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)