PI/2020/104 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Dostál, Ondrej
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 30.06.2020
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
VYJADRENIE K PREDBEŽNEJ INFORMÁCII

Pripravovaný právny predpis
Návrh zákona,  ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky 
č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 145/1995 Z. z. o správnych poplatkoch v znení neskorších predpisov.

Rezortné číslo: KM-OPVA-2020/004919
https://www.slov-lex.sk/legislativne-procesy/SK/PI/2020/104

Základné ciele právnej úpravy (podľa predbežnej informácie)
Cieľom predloženia návrhu zákona je splnenie úlohy uvedenej v Programovom vyhlásení vlády Slovenskej republiky (SR) na roky 2020 - 2024 a potreba vykonania úprav vyplývajúcich z aplikácie platného znenia zákona v praxi. Navrhuje sa umožniť občanom SR dlhodobo žijúcim na území iného štátu nadobudnúť občianstvo toho štátu bez straty občianstva SR, riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR a zjednodušiť podmienky nadobúdania štátneho občianstva pre Slovákov žijúcich v zahraničí.

Vyjadrenie sa k základným cieľom právnej úpravy
Navrhuje sa pozmeniť základné ciele právnej úpravy tak, aby sa umožnilo občanom SR nadobúdať občianstvo iného štátu bez straty občianstva SR, a to bez ohľadu na to, či ide o občanov SR dlhodobo žijúcich na území iného štátu, krátkodobo žijúcich na území iného štátu, alebo o občanov žijúcich na území SR. Navrhuje sa obnoviť právnu úpravu v zákone o štátnom občianstve platnú až do roku 2010. 
Navrhuje sa miesto slov „riešiť situáciu osôb, ktoré na základe platného zákona prišli o štátne občianstvo SR“ použiť slová „umožniť znovunadobudnutie štátneho občianstva SR všetkým osobám, ktoré prišli o štátnej občianstvo SR na základe platného zákona v znení od roku 2010“.

Odôvodnenie vyjadrenia
Podľa čl. 5 ods. 1 Ústavy Slovenskej republiky (ďalej len „ústava“) „Nadobúdanie a stratu občianstva Slovenskej republiky ustanoví zákon.“ Nadobúdanie a strata občianstva sú upravené v zákone Národnej rady Slovenskej republiky č. 40/1993 Z. z. o štátnom občianstve Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o štátnom občianstve“). 
Podľa čl. 5 ods. 2 ústavy „Nikomu nemožno odňať štátne občianstvo Slovenskej republiky proti jeho vôli.“ Až do roku 2010 obsahoval zákon o štátnom občianstve iba jeden spôsob straty štátneho občianstva – prepustením zo štátneho zväzku Slovenskej republiky na vlastnú žiadosť (§ 9 ods. 1). Dňa 26. mája 2010 schválila Národná rada Slovenskej republiky zákon č. 250/2010 Z. z., ktorým novelizovala zákon o štátnom občianstve a stanovila v ňom, že štátne občianstvo Slovenskej republiky možno okrem prepustenia zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť stratiť aj nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva na základe výslovného prejavu vôle (§ 9 ods. 1 písm. b)).
Kým zánik štátneho občianstva prepustením zo štátneho zväzku na vlastnú žiadosť evidentne spĺňa ústavnú podmienku, že nikomu nemožno odňať štátne občianstvo proti jeho vôli, v prípade straty štátneho občianstva nadobudnutím cudzieho štátneho občianstva to neplatí. Zákon o štátnom občianstve síce z hľadiska terminológie nehovorí o odňatí štátneho občianstva, ale o jeho strate, z obsahového hľadiska však v prípade nadobudnutia cudzieho štátneho občianstva ide o odňatie štátneho občianstva Slovenskej republiky proti vôli občana. Vôľa nadobudnúť štátne občianstvo iného štátu totiž nemusí byť a zväčša ani nie je totožná s vôľou stratiť štátne občianstvo Slovenskej republiky. Občanom Slovenskej republiky, ktorí nadobudli občianstvo iného štátu a oznámili túto skutočnosť úradom, je tak od 17. júla 2010, kedy nadobudla účinnosť novela zákona o štátnom občianstve, odnímané štátne občianstvo Slovenskej republiky proti ich vôli.
Vzhľadom na vyššie uvedené sa navrhuje obnoviť právny stav platný do roku 2010.


Ondrej Dostál, Beskydská 8, 811 05 Bratislava
Dávid Nagy, Kukučínova 8, 940 02 Nové Zámky
Radovan Kazda, Bodrocká 24, 821 07 Bratislava
Ján Benčík, Bystrická 189/4, 034 02 Ružomberok
Slavomíra Henčeková, Ústecko-Orlická 2344/1, 05801 Poprad


V Bratislave dňa 30. júna 2020.