PI/2019/29 Návrh zákona o informačnom systéme odpadového hospodárstva a o zmene a doplnení niektorých zákonov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.02.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V súvislosti s pripravovaným zákonom o ISOH zasielame niekoľko námetov (pripomienok) k predmetnému legislatívnemu procesu:
1. Aby ISOH okrem informácií o súhlasoch udelených OŠS OH podľa §97 ods. 1 zákona o odpadoch a podľa osobitných predpisov + o predĺžení ich platnosti obsahoval aj samotné súhlasy vydané pre subjekty podnikajúce v oblasti OH (nie pôvodcovia odpadov)
Zdôvodnenie: dostupnosť súhlasov môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (OO + NO) + podmienky nakladania s odpadmi a zároveň overiť si či daný subjekt je pre zamýšľané nakladanie s odpadmi oprávnený podľa zákona o odpadoch
2. Aby register osôb registrovaných podľa §98 zákona o odpadoch uvádzal aj bližšie informácie o rozsahu registrácie daných subjektov (vrátane zoznamu odpadov)
Zdôvodnenie: dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť pôvodcom odpadov + iným subjektom v oblasti OH nájsť vhodný subjekt pre zamýšľané nakladanie s vybranými druhmi odpadov (napr: či pri preprave odpadov – či je daný subjekt na túto činnosť registrovaný)
3. Orgány miestnej samosprávy by mohli v ISOH uvádzať aj zoznamy podnikateľských subjektov, ktoré pre dané časové obdobie podali priznanie k odvádzaniu poplatkov za KO
Zdôvodnenie: dostupnosť požadovaných informácií môže napomôcť OŠS OH v rámci kontrol + prevádzkovateľom (vlastníkom) priemyselných areálov mať možnosť kontroly subjektov pôsobiacich v priemyselnom areáli ako či majú pokryté nakladanie s KO prostredníctvom mesta/obce (pokiaľ nemajú v nájomnej zmluve dohodnuté samostatné podmienky) 
4. Zabezpečiť kompatibilitu prenášaných údajov z evidencie odpadov tých subjektov pôsobiacich v oblasti OH (vrátane pôvodcov odpadov), kt. majú vlastné IS OH s ISOH-om pre prenášaní „údajov z ich evidencie odpadov“ do ISOHu
Zdôvodnenie: v rámci prípravy ISOHu umožniť subjektom, kt. prevádzkujú vlastné IS OH bezproblémový prenos údajov z vlastnej evidencie do ISOHu
5. V rámci znižovania administratívnej záťaže (vrátane šetrenie zdrojov) umožniť subjektom pôsobiacim v oblasti OH v maximálnej miera nahradiť písomné zasielanie rôznych ohlasovacích údajov ich zverejnením (sprístupnením) do ISOHu. (napr. zasielanie SLNO)
6. Aby ISOH umožňoval zverejniť a zoznamy vydaných schválených vedľajších produktov (vrátane podmienok s ich nakladaním)
Zdôvodnenie: sprístupnením informácií o schválených vedľajších produktoch pre iné podnikateľské subjekty pôsobiace v oblasti OH

Navrhujeme, aby boli informácie a údaje obsiahnuté v ISOHu dostupné aj iným subjektom v oblasti OH (či už OŠS OH, pôvodcovia odpadov, prevádzkovatelia zariadení, zberných dvorov, obchodníci, sprostredkovatelia a iné subjekty v oblasti OH) v čo najširšom rozsahu. Cieľom navrhovaného je vytvoriť podmienky pre lepšie rozhodovanie sa subjektov pôsobiacich v OH pre ďalšie nakladanie s odpadmi a zároveň pre OŠS OH overiť si oprávnenosť kontrolovaných subjektov pri nakladaní s odpadmi.