PI/2019/285 Návrh vyhlášky Ministerstva dopravy a výstavby Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia týkajúce sa objednávania verejnej osobnej dopravy

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Doprava
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 25483/2019/IDP/79875-M
Podnet: § 41 ods. 2 písm. n) až q) zákona č. 56/2012 Z. z. o cestnej doprave v znení neskorších predpisov
§ 36 ods. 2 písm. e) až h) zákona č. 514/2009 Z. z. o doprave na dráhach v znení zákona č. 146/2019 Z. z. a § 20c ods. 5 a § 20d ods. 17 zákona č. 338/2000 Z. z. o vnútrozemskej plavbe a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. .../2019 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Érsek, Arpád
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.11.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/285
Dátum začiatku PK: 11.10.2019
Dátum konca PK: 15.10.2019
Dátum ukončenia procesu: 06.11.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 11.10.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 11.10.2019
Ukončenie štádia: 15.10.2019
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 16.10.2019
Ukončenie štádia: 06.11.2019
Vlastník aktivity: MDaVSR (Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky)