PI/2019/263 Návrh vyhlášky, ktorou sa dopĺňa vyhláška Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky č. 365/2015 Z. z., ktorou sa ustanovuje Katalóg odpadov v znení vyhlášky č. 320/2017 Z. z.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: USSK (U. S. Steel Košice, s. r. o.)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 09.09.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
1, Z PI zatiaľ nie je jasné či sa podľa druhov plastov budú deliť len „obaly z plastov“ (teda prevažne skupiny 15 a 20 Katalógu odpadov) alebo sa budú podľa druhu plastu deliť všetky odpady z plastu nachádzajúce sa aj v iných skupinách Katalógu odpadu (v praxi v mieste vzniku ťažko realizovateľné). 
Nie je jasné, či novo navrhované triedenie plastov podľa druhov (vrátane nových kat. č. odpadu) sa bude vzťahovať už priamo na pôvodcov odpadu (v praxi v mieste vzniku ťažko realizovateľné) alebo má slúžiť na účely evidencie až v následnom stupni reťazca nakladania s odpadmi (konkrétne napr.: až pri dotrieďovaní  vytriedeného zberu odpadov z plastov) – je potrebné vhodne zadefinovať.
Zber podľa druhu plastu u pôvodcov odpadov  plastov a hlavne „samostatné zhromažďovanie“ podľa jednotlivých druhov plastov – toto je v praxi neaplikovateľné (priestorovo, nákladovo, fyzicky).

2. V katalógu odpadu navrhujeme zaviesť podobné delenie na „obaly z kovu“ – železné a neželezné (teda prevažne skupiny 15 a 20 Katalógu odpadov), ktoré v praxi môžu mať opodstatnenie pre presnejšie štatistické údaje.