PI/2019/256 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky č. 132/2017 Z. z., ktorou sa ustanovujú podrobnosti o obsadzovaní voľných štátnozamestnaneckých miest na súdoch výberovým konaním

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Pracovné právo
Občianske právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 43198/2019-110
Podnet: Vládny návrh zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 385/2000 Z. z. o sudcoch a prísediacich a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 1604)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Gál, Gábor
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/256
Dátum začiatku PK: 02.09.2019
Dátum konca PK: 13.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 02.09.2019
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 02.09.2019
Ukončenie štádia: 13.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 14.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)