PI/2019/255 Návrh zákona, ktorým sa dopĺňa zákon č. 177/2018 o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon proti byrokracii) v znení zákona č. 221/2019 Z. z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Obyvateľstvo a občianstvo
Poľnohospodárstvo a potravinárstvo
Školstvo a vzdelávanie
Konkurz a reštrukturalizácia
Pracovné právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 5293/2019/oLVPA-1
Podnet: Iniciatívny materiál
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 06.09.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/255
Dátum začiatku PK: 27.08.2019
Dátum konca PK: 05.09.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 27.08.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 27.08.2019
Ukončenie štádia: 05.09.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 06.09.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)