PI/2019/23 Návrh vyhlášky Úradu pre reguláciu sieťových odvetví, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu pre reguláciu sieťových odvetví č. 18/2017 Z. z., ktorou sa ustanovuje cenová regulácia v elektroenergetike a niektoré podmienky vykonávania regulovaných činností v elektroenergetike v znení vyhlášky č. 207/2018 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Správne právo
Energetika a priemysel
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 3602/2019/BA
Podnet: § 40 ods. 1 písm. n) a o) zákona č. 250/2012 Z. z. o regulácii v sieťových odvetviach v znení zákona č. 309/2018 Z. z. a § 19 ods. 2 písm. d) zákona č. 309/2009 Z. z. o podpore obnoviteľných zdrojov energie a vysoko účinnej kombinovanej výroby a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení zákona č. 309/2018 Z. z.
Zodpovedná inštitúcia: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Zodpovedný predkladateľ: JAHNÁTEK, Ľubomír, prof. Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 12.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/23
Dátum začiatku PK: 31.01.2019
Dátum konca PK: 06.02.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 30.01.2019
Ukončenie štádia: 30.01.2019
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 31.01.2019
Ukončenie štádia: 06.02.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 07.02.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: URSO (Úrad pre reguláciu sieťových odvetví)