PI/2019/211 Predbežná informácia k Návrhu vyhlášky, ktorou sa mení a dopĺňa vyhláška Úradu podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu č. 331/2018 Z. z. o zaručenej konverzii

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 004810/2019/oLVPA
Podnet: Schválené zmeny a doplnenia zákona č. 305/2013 Z. z. o elektronickej podobe výkonu pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) z 19. júna 2019.
Zodpovedná inštitúcia: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Krauspe, Patrik
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 01.08.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2019/211
Dátum začiatku PK: 16.07.2019
Dátum konca PK: 31.07.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 16.07.2019
Vlastník aktivity: ÚPPVII (Úrad podpredsedu vlády Slovenskej republiky pre investície a informatizáciu)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 16.07.2019
Ukončenie štádia: 31.07.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 01.08.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MIRRI SR (Ministerstvo investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie Slovenskej republiky)