PI/2019/155 Nariadenie vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Klub 500 (Klub 500)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.06.2019
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V intenciách vznesených pripomienok ako aj ich vyhodnoteniu v rámci posledného medzirezortného pripomienkového konania k návrhu nariadenia (LP/2018/947), týmto navrhujeme zaradiť do návrhu nariadenia medzi vybrané druhy bielkovinových plodín uvedené v § 8 ods. 2 nariadenie č. 36/2015 Z. z., ktorým sa ustanovujú pravidlá poskytovania podpory v poľnohospodárstve v súvislosti so schémami viazaných priamych platieb v znení neskorších predpisov (ďalej len „nariadenie“), aj plodinu „mak“. Vznesené pripomienky, ktoré boli čiastočne akceptované v rámci posledného medzirezortného pripomienkového konania (LP/2018/947) si dovoľujeme zaslať nižšie:

1. K § 8 ods. 2 nariadenia – zásadná pripomienka
V § 8 ods. 2 navrhujeme za slovo „sója“ doplniť slovo „mak“.

Odôvodnenie:
Máme za to, že je potrebné medzi vybrané druhy bielkovinových plodín uvedené v § 8 ods. 2 nariadenia zaradiť aj plodinu „mak“. Mak je plodinou, ktorá má špecifické postavenie medzi poľnohospodárskymi plodinami, čo vyplýva aj z charakteru makovej rastliny, ktorá sa ako jedna z mála využíva na produkciu suroviny (makoviny) na extrakciu alkaloidov na výrobu liečiv. Zároveň je dôležité poznamenať, že mak je vysokobielkovinová plodina, ktorá obsahuje na 100 g až 17,99 g bielkovín , kým pre porovnanie s ostatnými plodinami zaradenými medzi vybrané druhy bielkovinových plodín: 100 g fazule má 4,2 g bielkovín , 100 g hrachu má 8,8 g bielkovín  a 100 g sóje obsahuje 13,9 g bielkovín 
Mak je zaraďovaný buď k olejninám alebo k technickým, či priemyselným plodinám, avšak svojou špecifickou schopnosť akumulovať alkaloidy, predovšetkým morfín by mala patriť k vybraným plodinám, či už z hľadiska náročnosti na stanovištné podmienky a agrotechniku pestovania, z ktorej vyplýva schopnosť dosiahnuť požadovaný výsledný produkt v potrebnej kvalite.
V porovnaní s plodinami, ktoré sú v súčasnom znení § 7 a § 8 nariadenia vlády kategorizované ako vybrané, si pestovanie maku vyžaduje oveľa väčšiu a intenzívnejšiu agrotechnickú disciplínu v priebehu celej vegetačnej doby, počnúc osivom a jeho sejbou až po zber, ktorý je pre dosiahnutie požadovanej kvality a kvantity jeden z najdôležitejších procesov pri jeho pestovaní. 
Zberom maku sa náročnosť na pestovanie maku nekončí, pričom je potrebné splniť kvantum legislatívnych opatrení či už pri likvidácii strniska, resp. manipulácii po zbere. Náročnosť na pestovanie so sebou prináša aj veľmi pozitívny efekt v zmysle rotácie plodín, pričom mak sa javí byť vynikajúcou a bezproblémovou predplodinou pre následné pestovanie poľných plodín v rámci osevného postupu.
Špeciálna rastlinná produkcia je vo všeobecnosti charakterizovaná ako výroba zameraná na zvyšovanie kvality, zabezpečovanie stability rastlinnej produkcie, zameriava sa na získavanie nových potravinových zdrojov a surovín pre priemyselné spracovanie so zreteľom na zachovanie biologickej rozmanitosti a znižovanie rizika rastlinnej produkcie na ekosystém a životné prostredie, mak ako plodina so svojimi špecifickými charakteristikami tieto podmienky v mnohých prípadoch spĺňa.


Odkazy v texte:

 1 https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show?ndbno=02033&fg=2&fg=11&man=&lfacet=&format=Abridged&count=&max=25&offset=625&sort=f&qlookup=&rptfrm=nl&nutrient1=203&nutrient2=&nutrient3=&subset=0&totCount=830&measureby=g

2  https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show?ndbno=11029&fg=2&fg=11&man=&lfacet=&format=Abridged&count=&max=25&offset=25&sort=f&qlookup=&rptfrm=nl&nutrient1=203&nutrient2=&nutrient3=&subset=0&totCount=830&measureby=g 

3  https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show?ndbno=11316&fg=2&fg=11&man=&lfacet=&format=Abridged&count=&max=25&offset=400&sort=f&qlookup=&rptfrm=nl&nutrient1=203&nutrient2=&nutrient3=&subset=0&totCount=830&measureby=g

 4 https://ndb.nal.usda.gov/ndb/foods/show?ndbno=11452&fg=2&fg=11&man=&lfacet=&format=Abridged&count=&max=25&offset=600&sort=f&qlookup=&rptfrm=nl&nutrient1=203&nutrient2=&nutrient3=&subset=0&totCount=830&measureby=g.

2. K prílohe č. 2 nariadenia – zásadná pripomienka
Do prílohy č. 2 nariadenia navrhujeme doplniť riadok s bielkovinovou plodinou „mak“ v znení:
Druh bielkovinových plodín: Mak; Minimálny počet kusov druhov bielkovinových plodín na 1 ha (v kusoch):
2 500 000; Minimálna hmotnosť osiva na 1 ha (v gramoch): 1 300.

Odôvodnenie:
Vzhľadom na zásadnú pripomienku, ktorou sa navrhuje doplniť medzi bielkovinové plodiny aj plodinu mak, je s poukazom na § 8 ods. 3 návrhu nariadenia nevyhnutné primerane doplniť aj prílohu č. 2 návrhu nariadenia.
Predmetné navrhované čísla v tabuľke sa opierajú jednak o zaužívanú poľnohospodársku prax a osevný postup, ako aj o fakt, že hmotnosť 1000 semien maku je 0,55 g. Z uvedeného vyplýva, že 2 500 000 maku má hmotnosť 1 375 gramov.