PI/2018/70 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Pokorná, Kristína, Mgr.
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 06.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Navrhujeme prehodnotiť podmienky používania virtuálnej registračnej pokladnice (ďalej VRP) výhradne prostredníctvom mobilných aplikácií Finančného riaditeľstva a klientského prostredia zriadeného finančným riaditeľstvom definované zákonom o ERP § 2, písm. b.
Toto opatrenie neprinieslo podnikateľom žiadnu výhodu, naopak obmedzuje ich to pri používaní VRP. Väčšina podnikateľov pre vystavovanie dokladov (faktúr, predajok) využíva ekonomické programy, prepojené so skladom a je pre nich duplicitné zadávať údaje o predaji ešte raz do VRP. Pri ručnom prepisovaní tiež môže obsluha urobiť chybu. 
Navrhujeme zaviesť možnosť, aby sa aj ostatné komerčné aplikácie za dodržania stanovených podmienok mohli cez zabezpečený protokol pripojiť k VRP a odoslať pokyn na vytlačenie dokladu. Výrobcovia ekonomických programov by mohli využiť pre pripojenie rovnaký protokol, ktorý používajú mobilné aplikácie FS a prostredie FS, pretože toto už existuje a je funkčné. Odôvodnenie: Už teraz sú výrobcovia ekonomických a aplikácií povinní prepájať svoje systémy a elektronicky komunikovať so štátnou správou. Ekonomické programy pripravujú a odosielajú napríklad: * Kontrolný výkaz k DPH a daňové priznania * Výkazy do Sociálnej a zdravotných poisťovní 
Možnosť komunikovať s VRP cez definované rozhranie, ktoré zabezpečuje autorizáciu daňovníka aj validáciu údajov by bolo v súlade s trendom. Navyše podobné online systémy evidencie tržieb zavádzajú okolité krajiny. Poskytnutie protokolu výrobcom ekonomických aplikácií a certifikácia týchto riešení by: 
* zvýšila atraktivitu používania VRP medzi podnikateľmi 
* znížila počet ľudských chýb pri prepisovaní údajov 
* uľahčila podnikateľom prácu, ušetrila im čas 
* vzhľadom k uvoľneniu maximálneho počtu dokladov otvorila možnosť používať VRP aj pre väčšie firmy. 
Pripomienka spoločnosti Solitea Slovensko, a.s.