PI/2018/70 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 289/2008 Z. z. o používaní elektronickej registračnej pokladnice a o zmene a doplnení zákona Slovenskej národnej rady č. 511/1992 Zb. o správe daní a poplatkov a o zmenách v sústave územných finančných orgánov v znení neskorších predpisov v znení neskorších predpisov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: NROZP v SR (Národná rada občanov so zdravotným postihnutím v SR)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 03.04.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V navrhovanom zákone žiadame uložiť povinnosť zabezpečiť prístupnosť webových sídiel a mobilných aplikácií na účely evidencie prijatých tržieb použitím registračnej pokladnice prepojenej so systémami finančnej správy v súlade s výnosom MR SR č. 55/2014 Z.z. o štandardoch pre informačné systémy verejnej správy v znení neskorších predpisov a smernice EU 2016/2102 o prístupnosti webových sídiel a mobilných aplikácií verejných inštitúcií, ktorá musí byť transponovaná do národnej legislatívy do 23. septembra 2018.

Ide o zásadnú pripomienku.

Odôvodnenie

Navrhuje sa, aby podnikateľské subjekty, ktoré poskytujú vybrané služby boli povinné na účely evidencie prijatých tržieb používať registračnú pokladnicu, ktorá bude prepojená so systémami finančnej správy. 
Virtuálna registračná pokladnica už v súčasnosti zabezpečuje prepojenie so systémami finančnej správy a podnikateľmi sa môže používať na báze dobrovoľnosti. Je však neprístupná (a teda nepoužiteľná) pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím, predovšetkým pre  nevidiace a slabozraké osoby 
Už zbežné hodnotenie prístupnosti virtuálnej pokladnice vedie k týmto záverom:
 Čítač obrazovky nečíta formulárové polia – label Typ položky, ani názvy z rozbaľovacieho zoznamu. Ide o všetky rozbaľovacie ponuky, ktorých použitie je nevyhnutné na zadávanie údajov  pokladničného dokladu.
 Odkaz na správy nie je nijako popísaný, pri použití čítača obrazovky číta len „odkaz“.
 Výber v kalendári nie je možné urobiť s pomocou čítača obrazovky, čítač obrazovky nečíta dni.
 Nie je dobrý kontrast textu oproti pozadiu.

Do konca roku 2017 bola od povinnosti evidovať tržby v  registračnej pokladnici oslobodená osoba s ťažkým zdravotným postihnutím i v prípade, ak tržbu za tovar alebo služby preberala osoba, ktorá nebola osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Využívali to podnikatelia, ktorí sú osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, ale zamestnávali ďalšie osoby, ktoré preberali tržbu, pričom neboli osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. To sa s účinnosťou od 1. Januára 2018 zmenilo takto:

Podľa § 3 ods. 2 písm. a) bod 8 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na predaj tovaru fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
Rovnako, podľa § 3 ods. 2 písm. b) bod 1 zákona povinnosť evidovať tržbu v elektronickej registračnej pokladnici alebo vo virtuálnej registračnej pokladnici sa nevzťahuje na služby poskytované fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím; to neplatí, ak za takúto osobu prijíma tržbu fyzická osoba, ktorá nie je fyzickou osobou s ťažkým zdravotným postihnutím.
Podnikatelia, ktorí sú osobami s ťažkým zdravotným postihnutím, a doposiaľ na evidenciu tržieb neboli povinní používať registračnú pokladnicu, nemusia podľa platného zákona naďalej evidovať tržby v registračnej pokladnici, pokiaľ budú tržby preberať sami alebo preberaním tržby poveria inú osobu, ktorá ale tiež musí byť  osobou s ťažkým zdravotným postihnutím. Pokiaľ od 1. Januára 2018 bude za nich preberať tržbu osoba, ktorá nie je osobou s ťažkým zdravotným postihnutím, kontrolné orgány to budú považovať za nedodržanie povinnosti evidovať tržby v registračnej pokladnici. Zákon neobsahuje žiadnu výnimku pre prípad, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím nemôže po určitú dobu tržby osobne preberať (napr. v čase choroby, návštevy lekára, vybavovania úradných záležitostí, ...).
Toto obmedzenie výnimky predstavuje serióznu prekážku pre podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím, najmä tých bez zamestnancov alebo len s malým počtom zamestnancov bez ťažkého zdravotného postihnutia. Znamená to, že podnikateľ s ťažkým zdravotným postihnutím, ktorý nie je z dôvodu svojho zdravotného postihnutia schopný používať registračnú pokladnicu prepojenú na systémy daňovej správy, By musel zamestnávať ďalšiu osobu s ťažkým zdravotným postihnutím len z dôvodu preberania tržieb.
Pre značnú časť podnikateľov s ťažkým zdravotným postihnutím sa ponúka ako riešenie použitie virtuálnej registračnej pokladnice (prípadne elektronickej registračnej pokladnice pripojenej na systémy daňovej správy) ak bude pre nich prístupná, čo však súčasné riešenie nespĺňa.
Zabezpečenie prístupnosti registračných pokladníc pre osoby s ťažkým zdravotným postihnutím im umožní samostatne využívať výhody registračných pokladníc pripojených na systémy daňovej správy, rozšíri možnosti ich zamestnávania a obmedzí ich diskrimináciu na základe zdravotného postihnutia pri výbere povolania. Zároveň treba zdôrazniť, že daňová správa je povinnou osobou z hľadiska oboch predpisov uvedených v texte pripomienky.