PI/2018/4 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 305/2013 Z. z. o elektronickom výkone pôsobnosti orgánov verejnej moci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o e-Governmente) v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Slovensko. Digital (Slovensko. Digital)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 22.01.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
V pripravovanej novele zákona č.305/2013 Z.z. navrhujeme riešiť aj nasledovné témy, ktoré vyplývajú z platných strategických dokumentov pre informatizáciu verejnej správy, z aplikačnej praxe zákona o e-Governmente, z potreby zjednodušiť a zefektívniť používanie elektronických služieb a zo súčasného de-facto stavu v týchto oblastiach:

-zavedenie konceptu informovania fyzickej a právnickej osoby o každom použití jej údajov zo strany OVM, v zmysle cieľov a úloh NKIVS

-na podporu konceptu 1x-a-dosť zavedenie konceptu umožnenia sprístupniť údaje fyzickej alebo právnickej osoby na konkrétne použitie zo strany OVM na základe udelenia súhlasu tejto osoby so sprístupnením a použitím; súhlas má byť udelený na vyžiadanie zo strany OVM a viazaný na konkrétne použitie, alebo paušálny pre určitý spôsob použitia v budúcnosti

-na podporu konceptu 1x-a-dosť zaviesť pre OVM povinnosť automatizovaným elektronickým spôsobom informovať o zmenách v evidenciách v ich pôsobnosti a povinnosť pre iné OVM tieto zmeny v rámci svojich evidencií realizovať; ide o koncept propagácie "udalostí" detailizovaný v dokumentoch SP NKIVS (napr. udalosť zmeny trvalého bydliska); vzhľadom na technickú zložitosť realizácie takejto funkčnosti považujeme za vhodné upresniť rozsah, ktorých evidencií sa týka (napr. špecifikácia povinnosti pre správcov referenčných registrov, pre ostatné agendy ponechať možnosť poskytovať tieto informácie)

-konsolidácia ustanovení potrebných na realizáciu konceptu 1x-a-dosť, aby sa v budúcnosti vylúčila potreba vytvárania špecifických zákonov pre túto oblasť (viď. aktuálne prebiehajúce MPK pre Zákon o niektorých opatreniach na znižovanie administratívnej záťaže osôb využívaním informačných systémov verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov)

-koncept 1x-a-dosť, vrátane dostupnosti údajov a dokumentov z evidencií OVM, a taktiež automatizované zasielanie informácií o zmenách, rožšíriť na možnosť zapojenia externých subjektov (fyzických a právnických osôb), na základe súhlasu zo strany dotknutej osoby

-formalizovať povinnosť poskytovať elektronické služby aj formou verejne dostupného aplikačného rozhrania

-koncept prístupu pomocou autentifikačného certifikátu upresniť tak, aby bolo zrejmé že ide o umožnenie prístupu rôznych automatizovaných nástrojov (aplikácií) spracovaných určitým subjektom a realizácia prístupu k verejne dostupnému aplikačnému rozhraniu

-konsolidovať ustanovenia týkajúce sa autentifikácie; cieľom je, aby povinnosťou každého OVM bolo umožniť pri prístupe k elektronickým službám autentifikáciu prostredníctvom autentifikačného modulu a nie je z jej strany potrebné zaoberať sa ďalšími detailami; t.j. väzba na jednotlivé spôsoby autentifikácie (pomocou eID, alternatívneho autentifikátora, autentifikačného certifikátu, notifikované schémy podľa eIDAS) má byť riešená iba v rámci autentifikačného modulu

-zmenu identifikátorov osoby na jednotný referencovateľný identifikátor tak, ako sú vydávané pre referenčné údaje reprezentujúce túto osobu

-zvážiť zavedenie pojmu "elektronickej služby" do zákona, najmä vzhľadom na vhodnosť redukcie rozsahu činností realizovaných prostredníctvom elektronického formulára

-umožniť vytváranie elektronických úradných dokumentov a elektronických podaní aj mimo elektronického formulára (napr. ako PDF); a to najmä vzhľadom na nákladnosť vytvárania el. formulárov, zložitosť ich použitia, ich zbytočnosť pre niektoré agendy a de-facto stav kedy masovo nie sú napriek požiadavkám zákona používané; samozrejme je vhodné zvážiť rozsah tejto úpravy - špecificky napr. ak pre niektoré podanie / úradný dokument nie je vytvorený el. formulár

-systematizácia riešenia nedostupnosti elektronických služieb OVM; ide na jednej strane o nemožnosť aktívneho prístupu zo strany fyzickej alebo právnickej osoby (napr. splnenie určitej povinnosti), ale taktiež o nemožnosť pasívneho prístupu k verejne poskytovaným informáciám

-vzhľadom na technickú zložitosť výkonu verejnej moci elektronicky zaviesť možnosť v konkrétnom konaní na žiadosť fyzickej alebo právnickej osoby nedoručovať úradné dokumenty do jej elektronickej schránky, aj ak ju má aktivovanú (napr. rozhodnutie o prijatí do materskej škôlky)

-konkretizácia funkcií a služieb, ktoré poskytuje modul dlhodobého uchovávania, najmä vo väzbe na požiadavky nariadenia eIDAS v oblasti dlhodobého uchovávania informácií

-konkretizácia funkcií a služieb, ktoré poskytuje modul elektronického doručovania a elektronické schránky vo väzbe na požiadavky nariadenia eIDAS v oblasti elektronických doručovacích služieb pre reigstrované zásielky, a-vice-versa použitie týchto služieb podľa nariadenia eIDAS na komunikáciu s OVM