PI/2018/293 Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhláška“) na základe § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a na základe čl. 35 ods. 4 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“).

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00563/2018-Op
Podnet: Vyhláška Úradu na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky (ďalej len „Vyhláška“) na základe § 108 ods. 2 zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len „zákon“) a na základe čl. 35 ods. 4 Nariadenia 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „Nariadenie“). Zákon a Nariadenie 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov zmodernizovali ochranu osobných údajov a oba tieto právne akty sa v praxi uplatňujú od 25.5.2018. Nakoľko je potrebné osobné údaje fyzických osôb chrániť
je nevyhnutné
aby mali prevádzkovatelia vedomosť o spracovateľských operáciách
pri ktorých budú povinní vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
a to z dôvodu
že nimi zamýšľané spracúvanie je v istom bode rizikové a môže mať negatívne vplyvy a dôsledky pre práva a slobody dotknutej fyzickej osoby. Uvedená Vyhláška bude obsahovať spracovateľské operácie
pri ktorých budú prevádzkovatelia povinní vykonať posúdenie vplyvu na ochranu osobných údajov
pôjde teda o tzv. „blacklist“ spracovateľských operácií.
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.01.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/293
Dátum začiatku PK: 19.12.2018
Dátum konca PK: 07.01.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 19.12.2018
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.12.2018
Ukončenie štádia: 07.01.2019
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.01.2019
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)