PI/2018/245 Návrh vyhlášky Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky, ktorou sa mení vyhláška MPSVR SR č. 22/2011 Z. z., ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Sociálna pomoc
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 20531/2018–M_OPVA
Podnet: Návrh skupiny poslancov NR SR na vydanie zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 544/2010 Z. z. o dotáciách v pôsobnosti Ministerstva práce
sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov a ktorým sa dopĺňa zákon č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov
Zodpovedná inštitúcia: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Richter, Ján
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 08.11.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/245
Dátum začiatku PK: 05.11.2018
Dátum konca PK: 07.11.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 05.11.2018
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 05.11.2018
Ukončenie štádia: 07.11.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 08.11.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MPSVRSR (Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny Slovenskej republiky)