Pripomienka sa nenašla.

PI/2018/21 Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Existujúce pripomienky


Pripomienkujúci subjekt Pripomienka k Text pripomienky Typ Stav Dátum vytvorenia Detail
AVP (Asociácia výchovných poradcov) Návrh úpravy na zmenu z výchovného poradcu na školského poradcu Odôvodnenie: Názov výchovný poradca vznikol ešte v r. 1964 a s odstupom času sa stal zastaralým a nekorešpondujúcim so súčasnou filozofiou udeľovania prívlastkov zamestnancom pracujúcich v školskom prostredí v rámci poradenského systému. To znamená, že dnes v školách môže pôsobiť školský psychológ, školský špeciálny pedagóg,... čím sa logicky vytvára priestor inovovať pozíciu výchovného poradcu na školského poradcu nielen názvom ale aj pracovnou náplňou. Vo vyspelých ekonomikách sa prechádza od jednotlivých špecialistov k práci multi odborníka schopného riešiť väčšinu problémov žiakov priamo v škole. Až v prípade ďalšej nevyhnutnej potreby odbornej pomoci, ktorú nedokáže zvládnuť učiteľ a školský poradca zapájať do poradenstva ďalších odborníkov - špecialistov. Zároveň je potrebné profesionalizovať pozíciu školského poradcu v školách, vzhľadom na aktuálnosť potreby skvalitnenia služieb v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, pretože skoro 60% absolventov stredných a vysokých škôl nenachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore a neprimerane veľa absolventov vysokých škôl, pracuje na pracovných pozíciách určených pre stredoškolskú úroveň vzdelania ( približne 48 % mladých ľudí do 29 rokov), čo stojí ročne náš štátny rozpočet 300 mil. EUR ( zdroj TREXIMA). Zároveň je potrebné navýšiť časovú dotáciu pre činnosť školského poradcu v rozsahu zástupcu školy, školského zariadenia podľa počtu tried (nie pozícia štatutárneho zástupcu) v Nariadení vlády SR 422/2009 Z. z. zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov t.j. Prílohu 2 zrušiť a školského poradcu zaradiť do tabuľky v Prílohe č.3 s platnosťou od 1.9.2018. Návrh konkrétnych úprav v zákone o PZ a OZ: Zákon 317/2009 §33 Odstavec 2/b a c – vyhodiť Odstavec 5 a 6 – vyhodiť Odstavec 10 bod c – vyhodiť výchovný a kariérový poradca. Za §18 vložiť nové paragrafové znenie a ostatné posunúť. Nový §19 bude definovať novú kategóriu pedagogických zamestnancov a to „školský poradca“ s nasledovným znením: Školský poradca sa popri výkone pedagogickej činnosti podieľa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. Školský poradca koordinuje na škole a v školskom zariadení všetkých odborných zamestnancov a asistentov učiteľa. Následne je potrebná úprava aj v školskom zákone, aby opätovne nevznikol pojmový zmätok, tak ako pri " kariérovom poradcovi", a to nasledovne: Zákon 245/2008 ( „výchovný“ poradca nahradiť „školský“ poradca) Tretí oddiel §130 odstavec 3 písmeno a)“ školský“ poradca Odstavec 5 „školský“ poradca ... §134 odstavec 3 „školský“ poradca ... A tiež úprava v nasledujúcom zákone: Zákon 437/2009 do Prílohy 1 vložiť novú časť XXII. Školský poradca Časť XXII. Školský poradca Kvalifikačné predpoklady A.Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa - študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov ako výchovný poradca - špecialista (potrebné je zadefinovať aj prechodné obdobie. Navrhujem 5 rokov pedagogickej praxe - 1. atestácia) - študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium školský poradca - študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - v študijnom odbore školský poradca Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2018 Detail
SKU (Slovenská komora učiteľov) Zásadná pripomienka SKU k procesu pripomienkovania predbežnej informácie: Minimálny počet informácií, ktoré sú uvedené na tomto portáli nepostačuje na zapojenie verejnosti do prípravy právneho predpisu. MŠVVaŠ SR neinformovalo partnerské organizácie o termíne pripomienkovania predbežnej informácie od 24.01.2018 do 05.02.2018. Informácia o tom, že prebieha pripomienkovanie predbežnej informácie na právnom a informačnom portáli Slov-Lex, neodznela ani 26.01. 2018 na stretnutí MŠVVaŠ SR s partnerskými organizáciami. Prvé písomné podklady nám boli doručené až 31.01.2018, tesne pred čerpaním dovoleniek 02.02. 2018. Na pripomienkovanie predbežnej informácie tak zostal len jeden pracovný deň. Tento postup SKU považuje len za formálny akt MŠVVaŠ SR, ktorý z časových dôvodov neumožňuje kvalitnú diskusiu a vyjadrenie pripomienok. Žiadame, aby si predkladateľ pred spustením tvorby návrhu právneho predpisu korektne splnil zákonnú povinnosť informovania verejnosti a orgánov verejnej správy v náhradnom termíne. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2018 Detail
ZKŠS (Združenie katolíckych škôl Slovenska) Navrhujeme vypracovať systém odmeňovania pre pedagogických a nepedagogických zamestnancov, ktorý by zohľadňoval zatraktívnenie učiteľského povolania. Pri stupnici odmeňovania pedagogických zamestnancov navrhujeme, aby možné navýšenie platu pedagóga nekončilo pri 32 odpracovaných rokoch. Obyčajná pripomienka Odoslaná 5.2.2018 Detail
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky) Nakoľko uvedený zákon nadobudne účinnosť po 25.5.2018 je potrebné pri jeho koncipovaní dbať na novú legislatívnu úpravu ochrany osobných údajov, teda na všeobecné nariadenie o ochrane osobných údajov a tiež na nový zákon o ochrane osobných údajov (toho času v Zbierke zákonov SR čaká na zverejnenie). Obyčajná pripomienka Odoslaná 24.1.2018 Detail