PI/2018/21 Návrh zákona o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: AVP (Asociácia výchovných poradcov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 05.02.2018
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh úpravy na zmenu z výchovného poradcu na školského poradcu

Odôvodnenie: 

Názov výchovný poradca vznikol ešte v r. 1964 a s odstupom času sa stal zastaralým a nekorešpondujúcim so súčasnou filozofiou udeľovania prívlastkov zamestnancom pracujúcich v školskom prostredí v rámci poradenského systému. To znamená, že  dnes v školách môže pôsobiť školský psychológ, školský špeciálny pedagóg,... čím sa logicky vytvára priestor inovovať pozíciu výchovného poradcu na školského poradcu nielen názvom ale aj pracovnou náplňou. Vo vyspelých ekonomikách sa prechádza od jednotlivých špecialistov k práci multi odborníka schopného riešiť väčšinu problémov žiakov priamo v škole. Až v prípade ďalšej nevyhnutnej potreby odbornej pomoci, ktorú nedokáže zvládnuť učiteľ a školský poradca zapájať do poradenstva ďalších odborníkov - špecialistov. Zároveň je potrebné profesionalizovať pozíciu školského poradcu v školách, vzhľadom na aktuálnosť potreby skvalitnenia služieb v kariérovej výchove a kariérovom poradenstve, pretože skoro 60% absolventov stredných a vysokých škôl nenachádza uplatnenie vo vyštudovanom odbore a neprimerane veľa absolventov vysokých škôl, pracuje na pracovných pozíciách určených pre stredoškolskú úroveň vzdelania ( približne 48 % mladých ľudí do 29 rokov), čo stojí ročne náš štátny  rozpočet 300 mil. EUR ( zdroj TREXIMA).
Zároveň je potrebné navýšiť časovú dotáciu pre činnosť školského poradcu v rozsahu zástupcu školy, školského zariadenia podľa počtu tried (nie pozícia štatutárneho zástupcu) v Nariadení vlády SR 422/2009 Z. z.  zo 7. októbra 2009, ktorým sa ustanovuje rozsah priamej vyučovacej činnosti a priamej výchovnej činnosti pedagogických zamestnancov t.j. Prílohu 2 zrušiť a školského poradcu zaradiť do tabuľky v Prílohe č.3 s platnosťou od 1.9.2018.

Návrh konkrétnych úprav v zákone o PZ a OZ:
 
Zákon 317/2009
§33
Odstavec 2/b a c – vyhodiť
Odstavec 5 a 6 – vyhodiť
Odstavec 10 bod c – vyhodiť výchovný a kariérový poradca.

Za §18 vložiť nové paragrafové znenie a ostatné posunúť.
Nový §19 bude definovať novú kategóriu pedagogických zamestnancov a to „školský poradca“ s nasledovným znením:
Školský poradca sa popri výkone pedagogickej činnosti podieľa na poskytovaní výchovného poradenstva v oblasti výchovy a vzdelávania podľa osobitného predpisu formou informačných, koordinačných, konzultačných, metodických a iných súvisiacich činností. Zároveň sprostredkúva odbornú terapeuticko-výchovnú činnosť podľa potrieb dieťaťa a žiaka. 

Školský poradca koordinuje na škole a v školskom zariadení všetkých odborných zamestnancov a asistentov učiteľa.

Následne je potrebná úprava aj v školskom zákone, aby opätovne nevznikol pojmový zmätok, tak ako pri " kariérovom poradcovi", a to nasledovne:

Zákon 245/2008 ( „výchovný“ poradca nahradiť „školský“ poradca)
Tretí oddiel §130 odstavec 3 písmeno a)“ školský“ poradca
Odstavec 5 „školský“ poradca ...
§134 odstavec 3 „školský“ poradca ...

A tiež úprava v nasledujúcom zákone:

Zákon 437/2009 do Prílohy 1 vložiť novú časť XXII. Školský poradca 
Časť XXII. Školský poradca

Kvalifikačné predpoklady
A.Vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa

- študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej atestácie a najmenej sedem rokov ako výchovný poradca  - špecialista (potrebné je zadefinovať aj prechodné obdobie. Navrhujem 5 rokov pedagogickej praxe - 1. atestácia)
 - študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky – vykonanie prvej  atestácie a  dvojročné špecializačné kvalifikačné štúdium školský poradca 
- študijného odboru a aprobačného predmetu v študijnom programe skupiny študijných odborov výchova a vzdelávanie a splnenie osobitnej kvalifikačnej požiadavky - v študijnom odbore  školský poradca