PI/2018/187 Návrh Opatrenia Ministerstva financií, ktorým sa mení a dopĺňa Opatrenie Ministerstva financií Slovenskej republiky z 8. augusta 2007 č. MF/16786/2007-31, ktorým sa ustanovujú podrobnosti o postupoch účtovania a rámcovej účtovej osnove pre rozpočtové organizácie, príspevkové organizácie, štátne fondy, obce a vyššie územné celky v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Finančné právo
Finančné právo
Podvojné účtovníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: MF/015819/2018-352
Podnet: Zapracovanie zmien vyplývajúcich z praktických skúseností na základe pravidelných otázok účtovných jednotiek týkajúcich sa metodiky účtovníctva. Doplnenie a spresnenie niektorých ustanovení Opatrenia tak
aby boli pre účtovné jednotky zrozumiteľnejšie.
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Kažimír, Peter
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 09.10.2018
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/187
Dátum začiatku PK: 18.09.2018
Dátum konca PK: 08.10.2018

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 11.09.2018
Ukončenie štádia: 18.09.2018
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 18.09.2018
Ukončenie štádia: 08.10.2018
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 09.10.2018
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)