PI/2018/128 Návrh vyhlášky Úradu pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky o meradlách a metrologickej kontrole

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Metrológia a skúšobníctvo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 2018/300/007272/02451
Podnet: § 59 písm. b) až l) a n) zákona č. 157/2018 Z. z. o metrológii a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Zodpovedná inštitúcia: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pavlis, Pavol, Ing.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 25.03.2019
Číslo legislatívneho procesu: PI/2018/128
Dátum začiatku PK: 19.06.2018
Dátum konca PK: 02.07.2018
Dátum ukončenia procesu: 25.03.2019

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 19.06.2018
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 19.06.2018
Ukončenie štádia: 02.07.2018
Predprípravná fáza ukončená
Začiatok štádia: 03.07.2018
Ukončenie štádia: 25.03.2019
Vlastník aktivity: ÚNMSSR (Úrad pre normalizáciu, metrológiu a skúšobníctvo Slovenskej republiky)