PI/2017/305 Predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: Verejnosť (Verejnosť)
Autor: Chovanculiak, Robert
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrh INESS – Inštitútu ekonomických a spoločenských analýz.
Na základe Vami predloženej predbežnej informácie Vám zasielame pripomienky na konzultácie k novele zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave:
• vyhodnotenie v súčasnosti aplikovaných stimulačných efektov prostredníctvom finančných motivátorov pre zapojenie škôl a zamestnávateľov do programu duálneho vzdelávania na základe účelnosti a efektívnosti vynaložených prostriedkov a až na základe nich zvažovať nové motivátory,
• prehodnotenie povinností z pracovno- vzdelávacej zmluvy, ktorá obmedzuje flexibilitu absolventov duálneho vzdelávania po skončení štúdia, 
• zvážiť uniformitu podchytenia atribútov duálneho vzdelávania prostredníctvom duálneho vzdelávania, ktorá by sa mala v prípade vzdelávania odchytiť aj na základe individuálnych potrieb jednotlivých aktérov, t. j. škôl, žiakov a zamestnávateľov, 
Na základe horeuvedených skutočností Vás žiadam o zapojenie našej organizácie do pracovnej skupiny k tvorbe novely zákona.