PI/2017/305 Predbežná informácia - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave a o zmene a doplnení niektorých zákonov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: ZSPS (Zväz stavebných podnikateľov Slovenska)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 15.12.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Stanovisko Zväzu stavebných podnikateľov Slovenska
k príprave novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v znení neskorších predpisov

Zväz stavebných podnikateľov Slovenska v záujme slovenského stavebníctva a ekonomického vývoja viackrát - verejne i v rokovaniach s orgánmi verejnej správy - naliehavo upozornil na neutešený stav odbornej prípravy v stavebníctve, menovite na úrovni stredných škôl. Tristný stav duálnej formy vzdelávania stavebného smeru (7 žiakov) jasne preukazuje na nedostatky systému, ktorý nereflektuje reálne podmienky stavebnej praxe.
1. Špecifičnosť stavebných prác voči iným priemyselným odvetviam je zrejmá a preto žiadame, aby ZSPS sa stal plnoprávnym členom zriadenej pracovnej skupiny Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.
2. K bodu 2 si dovoľujeme požiadať, aby medzi základné tézy novej právnej úpravy boli uvedené:
• systematické plánovanie a prognózovanie potrieb trhu práce vo vzťahu k potrebám vzdelávania
• kariérne poradenstvo a centrá orientácie pre výber povolania.

ZSPS je pripravené odborne komunikovať so spracovateľom novely zákona č. 61/2015 Z. z. o odbornom vzdelávaní a príprave v štádiu jeho prípravy a neskôr v pripomienkovom konaní.

V Bratislave, 15.12.2017