PI/2017/3 Predbežná informácia k navrhovanému zákonu o ochrane osobných údajov - doplnenie Predbežnej informácie o transpozíciu Policajnej smernice týmto zákonom

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Súvisiaci proces: Zákon o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov
Legislatívna oblasť: Ochrana osobných údajov
Trestné činy
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 00013/2017-Op-3
Podnet: Potreba harmonizácie s Nariadením Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/679 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov a o voľnom pohybe takýchto údajov
ktorým sa zrušuje smernica 95/46/ES (všeobecné nariadenie o ochrane údajov) a potreba transpozície Smernice Európskeho parlamentu a Rady (EÚ) 2016/680 z 27. apríla 2016 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov príslušnými orgánmi na účely predchádzania trestným činom
ich vyšetrovania
odhaľovania alebo stíhania alebo na účely výkonu trestných sankcií a o voľnom pohybe takýchto údajov a o zrušení rámcového rozhodnutia Rady 2008/977/SVV.
Zodpovedná inštitúcia: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Pőtheová, Soňa, Mgr.
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 31.01.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/3
Dátum začiatku PK: 10.01.2017
Dátum konca PK: 30.01.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 10.01.2017
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 10.01.2017
Ukončenie štádia: 30.01.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 31.01.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)