PI/2017/250 Predbežná informácia k návrhu nariadenia vlády Slovenskej republiky, ktorým sa mení a dopĺňa nariadenie vlády Slovenskej republiky č. 355/2006 Z. z. o ochrane zamestnancov pred rizikami súvisiacimi s expozíciou chemickým faktorom pri práci v znení nariadenia vlády Slovenskej republiky č. 300/2007 Z. z., č. 471/2011 Z. z. a č. 82/2015 Z. z.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Správne právo
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: S01223-2017-OVZ-3
Podnet: Iniciatívny
Zodpovedná inštitúcia: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Drucker, Tomáš
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 21.11.2017
Číslo legislatívneho procesu: PI/2017/250
Dátum začiatku PK: 26.10.2017
Dátum konca PK: 20.11.2017

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 26.10.2017
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 26.10.2017
Ukončenie štádia: 20.11.2017
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 21.11.2017
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MZSR (Ministerstvo zdravotníctva Slovenskej republiky)