PI/2017/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: RÚZSR (Republiková únia zamestnávateľov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 10.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Postoj RÚZ k materiálu
RÚZ vníma nútené rozširovanie kolektívnych zmlúv vyššieho stupňa negatívne bez ohľadu na podmienky a procesný postup upravujúci rozširovanie a odporúča nepokračovať v legislatívnom procese k návrhu zákona. Prioritnou úrovňou kolektívneho vyjednávania má byť podľa názoru RÚZ podniková úroveň a v tomto zmysle považujeme právny stav pred nadobudnutím účinnosti novely č. 416/2013 Z.z. za vhodný a postačujúci.

V prípade ak predkladateľ mieni pokračovať v legislatívnom procese mal by sa zamerať aj na riešenie nasledovných problematických tém:

1. Definovať materiálne požiadavky na reprezentatívnosť rozširovanej KZVS. V prípade ak má dôjsť k „automatickému“ rozširovaniu KZVS (pričom nález Ústavného súdu ako problematický bod jasne definuje aj možnosť fakultatívnej úvahy zo strany Ministra) je nutné stanoviť, že rozširovaná KZVS pokrýva viac ako 50% z celkového počtu zamestnancov v danom odvetví. 
2. Explicitne v návrhu zákona ustanoviť, že rozhodnutie Komisie je preskúmateľné súdom, resp. sa iným relevantným spôsobom vysporiadať s požiadavkou Ústavného súdu na poskytnutie súdnej ochrany. Požadujeme takúto formuláciu ako súčasť normatívneho textu (či už v zákona o kolektívnom vyjednávaní, prípadne Správnom súdnom poriadku) nielen ako dôsledok výkladu zákona. Podľa nášho názoru v zaslanom znení novely nie je táto výhrada Ústavného súdu dostatočne riešená. 
3. Upraviť lehotu záväznosti rozšírenej RKZVS. Prvý deň nasledujúceho kalendárneho mesiaca považujeme za nerealizovateľný a spôsobujúci praktické problémy Na príklad ak bude oznámenie o uzavretí RKZVS publikované v Zbierke zákonov 25- teho dňa v mesiaci zmluva je platná od 1. dňa nasledujúceho mesiaca. To by vytvorilo situáciu, v ktorej je len veľmi málo času na zistenie, že sa RKZVS na zamestnávateľa vzťahuje, preštudovanie jej obsahu a úpravu procesov v podniku (napr. ak RKZVS upraví odlišne prestávky v práci je potrebné preprogramovať linku, môže dôjsť k zmene mzdových taríf a pod.).
4.  Zaviesť výnimku aplikácie rozširovania KZVS na „servisné“ dcérske spoločnosti. Môže totiž nastať prípad ak spoločnosť, ktorá je viazaná RKZVS/KZVS má zriadené dcérske spoločnosti, ktoré pre ňu vykonávajú doplnkové, alebo servisné činnosti (napr. strážnu službu). Tieto spoločnosti nespadajú pod SK.NACE uzavretej RKZVS / KZVS, ale sú stranou kolektívnej zmluvy na podnikovej úrovni. Tento typ zamestnávateľov totiž vytvára s materskou spoločnosťou organický celko, napriek tomu, že nie je pokrytý je RKZVS/KZVS. RÚZ preto navrhuje zaviesť do návrhu zákona v § 7a výnimku kedy sa RKZVS nebude aplikovať na spoločnosti  v prípade, ak zamestnávateľ: vykonáva väčšinu svojich podnikateľských aktivít pre spoločnosť, ktorá je viazaná RKZVS alebo KZVS podľa § 7a ods. 2 písm. a) zákona a je zmluvnou stranou podnikovej kolektívnej zmluvy  alebo požiadal o určenie sprostredkovateľa podľa § 11 ods. 2 zákona s cieľom jej uzatvorenia v čase zverejnenia oznámenia v Zbierke zákonov Slovenskej republiky podľa § 9a ods. 5 zákona.