PI/2017/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 2/1991 Zb. o kolektívnom vyjednávaní v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: APZ (Asociácia priemyselných zväzov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 06.02.2017
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
k-§9a ods3)  navrhovaná formulácia postupu sa javí ako rozporuplný a v praxi pravdepodobne často neriešiteľný..
 Odôvodnenie:- „Tripartitná komisia“ ako subjekt, orgán, ani pojem nie je definovaná ani v zákone č.103/2007 Zb.z. o tripartite, ani v navrhovanej novej úprave dotknutého zákona o kolektívnom vyjednávaní. Nie je zrejmé, kto bude jej členom ,koho záujmy bude pri rozhodovaní zastupovať, aké bude mať kontrolné právomoci, akým spôsobom bude formulovať svoje stanoviská a postoje, akú právnu silu budú mať jej výsledné názory a postoje. Rovnako navrhovaná formulácia nerieši stav pri prípadnom nejednotnom názore členov takejto Komisie.

k §7: APZ má za to , že úprava reprezentatívnosti pre uznanie KZVS za akceptovateľnú na expanziu na ostatných zamestnávateľov odvetvia je nedostatočná, nezrozumiteľná a nejasne formulovaná .
Odôvodnenie: Je nevyhnutné, detailne ho špecifikovať jednoznačnými formuláciami, aby nebolo možné zákonom naplnenú reprezentatívnosť napadnúť, resp. neakceptovať. 
-  V prílohe doručujeme návrh na formuláciu podmienok reprezentatívnosti.
formulovaná.