PI/2016/196 Návrh vyhlášky Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky, ktorou sa vykonávajú niektoré ustanovenia zákona Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov.

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Predbežná informácia
Legislatívna oblasť: Občianske právo
Exekúcie a výkon rozhodnutí
Aktuálne štádium materiálu: Predprípravná fáza ukončená
Rezortné číslo: 49966/2016/110
Podnet: § 59 ods. 5
§ 61b ods. 4 a § 199 návrhu zákona
ktorým sa mení a dopĺňa zákon Národnej rady Slovenskej republiky č. 233/1995 Z. z. o súdnych exekútoroch a exekučnej činnosti (Exekučný poriadok) a o zmene a doplnení ďalších zákonov v znení neskorších predpisov a ktorým sa menia a dopĺňajú niektoré zákony (tlač 248)
Zodpovedná inštitúcia: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
Zodpovedný predkladateľ: Žitňanská, Lucia
Skrátený legislatívny proces: Nie
Skrátené PK: Nie
Posledná zmena: 10.12.2016
Číslo legislatívneho procesu: PI/2016/196
Dátum začiatku PK: 28.11.2016
Dátum konca PK: 09.12.2016

Štádia procesu

Príprava materiálu PI
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 28.11.2016
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)
Pripomienkovanie predbežnej informácie
Začiatok štádia: 28.11.2016
Ukončenie štádia: 09.12.2016
Predprípravná fáza ukončená
Prebieha
Začiatok štádia: 10.12.2016
Ukončenie štádia:
Vlastník aktivity: MSSR - Sekcia legislatívy (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky - Sekcia legislatívy)