PI/2016/19 Predbežná informácia k návrhu zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.05.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Návrhy k Predbežnej informácii - Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 595/2003 Z.z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov 

1.
Zákon o dani z príjmov stanovuje, že medzi daňové výdavky nepatrí „príspevok na zabezpečenie účinného uplatňovania opatrení na riešenie krízových situácií“ v § 21 ods. 2 písm. o). Navrhujeme vypustiť existujúce ustanovenie § 21 ods. 2 písm. o) 

Všeobecne sa za daňový výdavok považuje výdavok vynaložený za účelom dosiahnutia, zabezpečenia a udržania príjmov. Za účelom preukázateľnosti vynaloženia daňových výdavkov musí mať daňovník k dispozícii príslušnú dokumentáciu (napr. faktúry, bločky, špecifickú formu dokumentácie k transakciám so závislými osobami a pod.).
Podľa slovenskej legislatívy medzi nedaňové náklady vo všeobecnosti patria také, ktorých vynaloženie „nie je dostatočne preukázané“ a ktoré nesúvisia so zdaniteľným príjmom. Do tejto skupiny patria náklady na zvýšenie základného imania a na nákup vlastných akcií prevyšujúcu nominálnu hodnotu akcií, náklady na vyplácané podiely zo zisku, výdavky na reprezentáciu. Ďalšiu skupinu nedaňových nákladov , ktoré zákon nepopisuje ale vymenováva sú výdavky ako dane (z príjmu a DPH), zmluvné pokuty a poplatky z a úroky z omeškania, manká a škody (presahujúce prijaté náhrady). V tejto druhej skupine sú uvedené aj príspevky do rezolučného fondu. 
Príspevky do rezolučného fondu sú povinnými príspevkami, ktoré sú stanovené legislatívou: zákonom č. 371/2014 Z.z. v ustanoveniach § 87-89. Spôsob výpočtu ročného povinného príspevku je daný v § 89 ods. 2. a jeho výšku určuje Rada ako rezolučný orgán. Banky musia platiť ďalšie povinné špeciálne príspevky stanovené legislatívou , a to (i) príspevok do Fondu ochrany vkladov, (ii) príspevok za vykonávanie bankového dohľadu, (iii) ročný príspevok pre úrad na vykonávanie dohľadu podľa zákona č. 540/2007 Z.z. audítoroch, audite a dohľade nad výkonom auditu,(iv) bankový odvod podľa zákona č. 384/2011 Z.z. o osobitnom odvode vybraných finančných inštitúcií. 
V súčasnosti je stav slovenskej legislatívy je taký, že povinné príspevky uhrádzané bankami pre štát sú daňovými nákladmi a aj špeciálny bankový odvod je daňový náklad. Jedinou výnimkou sú príspevky do rezolučného fondu. V rámci oficiálneho medzirezortného pripomienkového konania k aktuálnej novele zákona o dani z príjmov (2015) sme pripomienkovali takúto výnimku a MF SR nevylúčilo možnosť vypustenia príspevkov spomedzi nedaňových výdavkov . 
Navrhujeme štandardné zaradenie príspevkov medzi daňové náklady. Príspevky sú výdavky podľa Zákona č. 371/2014 o riešení krízových situácií vo finančnom sektore príspevky platené v zmysle §88 tohto zákona do Národného fondu (§ 87) na riešenie krízových situácií. Národný fond je zriadený zo zákona a jeho prostriedky tvoria poistenie v prípade úpadku finančných inštitúcii, z ktorého zdrojov môže dôjsť k likvidácií alebo záchrane finančnej inštitúcie v krízovej situácii tak, aby neboli použité verejné zdroje a dane platené daňovníkmi do štátneho rozpočtu: 
• Výška príspevku a spôsob výpočtu je explicitne stanovený zákonom – nie je možné vypočítať, stanoviť atď. inú výšku – nie je možné navýšiť umelo náklady a znížiť základ dane z príjmu
• Príspevok sa platí verejnej inštitúcie nie tretej strane – obchodnému partnerom, tzn. nie je možné nič skryť pod kategóriu príspevok (napr. úplatky)
• Príspevky sú povinné (teda nie dobrovoľné), tzn. že nie je možné znižovať základ dane umelo na základe rozhodnutia daňovníka 
• Príspevky môžu slúžiť na krízové riadenie bánk, alebo pokrytie nákladov na konkurz a zrušenie, tzn. že nemajú sankčný charakter ako napr. manká a škody, pokuty.         
Tzn. že nie je dôvod pre výnimku, ktorá v súčasnosti existuje. Vo všeobecnosti daňový systém by mal byť neutrálny, férový voči všetkým daňovníkom a mal by teda spĺňať 4 základné charakteristiky : spravodlivosť, určitosť, pohodlnosť a efektívnosť. 
2.
Keďže zámerom novely zákona z roku 2015 nebolo meniť v bankách spôsob uplatňovania daňových výdavkov v prípade príslušenstva  a preto sa má zachovať spôsob uplatňovania daňového výdavku pri postúpení príslušenstva k pohľadávkam tak, ako bol platný do 31.12.2014, navrhujeme zohľadniť pri tvorbe novely zákona zachovanie pravidiel odpisovania a postúpenia pohľadávok vrátane úrokov z omeškania pre banky a spresniť ich v zmysle stanoviska MF SR ( vyjadreného listom z 1.12.2015). 
V ustanoveniach § 20 ods. 4 a ods. 5 zákona je upravená tvorba opravných položiek v prípade daňovníkov, ktorí sú bankami, na ktorých sa nevzťahuje nový § 20 ods. 22 zákona z roku 2015. Banky uplatnia ustanovenia § 20 ods. 4 a ods. 5 zákona pre daňové výdavky pri odpise príslušenstva úverových pohľadávok.
Našu žiadosť o určité čiastočné úpravy v záujme jednoznačnosti znenia zákona sme adresovali na MF SR listom č. 32/KOD/2016 zo dňa 12.2.2016.