PI/2016/156 Predbežné informácie k návrhom zákonov v oblastí daní a colníctva

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SKDP (Slovenská komora daňových poradcov)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 04.11.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vyjadrenie SKDP k materiálu:
PREDBEŽNÉ  INFORMÁCIE  K NÁVRHOM  ZÁKONOV V OBLASTI  DANÍ A COLNÍCTVA

K zákonu č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok)

SKDP navrhuje v pripravovanej novele zákona č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) zohľadniť pri úprave daňového tajomstva nasledovné:

• Precízne vymedzenie predmetu daňového tajomstva, kde by sa zohľadnila na jednej strane potreba efektívneho zdieľania informácií o výške daňovej povinnosti, resp. nedoplatkov v rámci verejnej správy, napr. pre účely verejného obstarávania, obchodného registra a na druhej strane zostala zachovaná dôvernosť citlivých informácií predkladaných daňovej správe najmä fyzickými osobami; zároveň si dovolíme upozorniť pri rozširovaní okruhu informácií, ktoré sa o daňovom subjekte zverejňujú v rôznych verejne dostupných zoznamoch, je potrebné rešpektovať ústavou garantované právo na súkromie; 
• pri správe daní sú daňovej správe zverované veľmi dôverné a citlivé informácie o pomeroch daňového subjektu, preto akékoľvek poskytovanie týchto informácií musí podliehať prísnym pravidlám, aby sa zabránilo ich úniku a neoprávnenému nakladaniu s nimi;
• je potrebné, aby bolo možné vždy identifikovať osoby, ktoré sa s daňovým tajomstvom oboznámili;
• je potrebné precizovať, že správca dane poskytne daňové tajomstvo príslušným orgánom vždy iba na zákonom vymedzený účel a v rozsahu nevyhnutnom na plnenie ich úloh, pričom o poskytnutí informácie a rozsahu, v akom bola poskytnutá, vyhotoví zápisnicu alebo úradný záznam;
• je potrebné doplniť zákonnú úpravu o povinnosť príslušných orgánov, ktorým bolo sprístupnené daňové tajomstvo, použiť tieto informácie iba na zákonom stanovený účel, pričom tieto osoby sú povinné vytvoriť podmienky pre dodržiavanie povinnosti mlčanlivosti a pre možnosť identifikácie osôb, ktoré sa s týmito informáciami oboznámili;
• hoci je zamestnancom všetkých správcov dane zákonom dané oprávnenie oboznamovať sa s daňovým tajomstvom, čo je opodstatnené potrebou správy daní, toto oprávnenie im dané je však nutné vnímať aj so zreteľom na absolútny zákaz zneužitia zverenej právomoci, t. j. aj zamestnanci správcu dane by sa mali oboznamovať s daňovým tajomstvom, iba ak je to nevyhnutné za účelom výkonu ich právomoci. Je preto vhodné, doplniť právnu úpravu tak, aby bolo zrejmé, ktorí zamestnanci správcu dane a za akým účelom sa s daňovým tajomstvom daňového subjektu oboznamovali, t. j. o nahliadnutí do spisu, vrátane nahliadnutia do spisu v elektronickej podobe musí existovať úradný záznam; 
• daňovému subjektu má byť na jeho žiadosť poskytnutá informácia, kto, za akým účelom a v akom rozsahu sa s daňovým tajomstvom oboznamoval (predmetné možno odvodiť z ústavného práva každého, aby mu bola poskytnutá informácie, ktoré orgány verejnej moci a za akým účelom o ňom zhromažďovali informácie, resp. komu poskytli informácie podliehajúce povinnosti mlčanlivosti), uvedené s výnimkou tých orgánov, z povahy činnosti ktorých vyplýva, že poskytnutie takejto informácie by bolo v rozpore s úlohami, ktoré plnia;
• u fyzických osôb a primerane u právnických osôb, pričom zásah do uvedeného práva najmä vo vzťahu k fyzickým osobám musí plniť verejný záujem, ktorý nie je dosiahnuteľný bez takéhoto zásahu (tak, ako je to napr. v prípade zverejnenia daňových dlžníkov, ktoré možno odôvodniť potrebou prevencie i represie, v prípade porušovania zákonných povinností a tým ohrozovania fiškálnych záujmov štátu, atď.).

K zákonu č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty

Na základe skúseností z praxe SKDP navrhuje v pripravovanej novele zákona č. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v znení neskorších predpisov adresovať nasledovné témy: 

• Definovať deň vzniku daňovej povinnosti v prípade, ak je vyhotovená súhrnná faktúra ako deň vyhotovenia súhrnnej faktúry, najneskôr posledný deň kalendárneho mesiaca, na ktorý sa súhrnná faktúra vzťahuje;
 
• Predefinovať dátum vzniku daňovej povinnosti v prípade vývozu tovaru oslobodeného podľa §47 zákona o DPH (napr. podľa dátumu prechodu práv nakladať s tovarom ako vlastník, t. j. obdobne ako pri tuzemskom dodaní);

• Zohľadnenie zbavenia sa povinnosti ručiť pri platbe DPH na účet dodávateľa v Štátnej pokladnici aj v zákone o DPH (t. j. nielen v prameňoch práva nižšieho stupňa);

• Zavedenie samozdanenia pri dovoze k čím skoršiemu dátumu.

K zákonu č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov 

V súvislosti s avizovaným zámerom Ministerstva financií SR týkajúceho sa novelizácie zákona o daniach z príjmov Slovenská komora daňových poradcov vychádzajúc zo skúseností a každodenných potrieb praxe zároveň navrhuje zohľadniť nasledovné námety na novelizáciu zákona č. 595/2003 Z. z. o dani z príjmov v znení neskorších predpisov nad rámec oblastí uvedených v predbežnej informácii: 

• Vypracovanie koncepcie zdaňovania príjmov fyzických osôb dosahovaných obchodovaním na kapitálových trhoch a úprava ustanovení daňových predpisov v súlade s takouto koncepciou 
• Precizovanie ustanovení upravujúcich zdaňovanie príjmov dočasne vyslaných a mobilných zamestnancov, vrátane úpravy vymedzenia daňovej rezidencie fyzických osôb a zdaňovania cestovných náhrad zahraničných zamestnancov vyslaných do SR, 
• Prehodnotenie súčasných pravidiel prenosu daňových strát – navrhujeme uvoľnenie umorovania daňových strát, nakoľko súčasná právna úprava je prekážkou rozvoja start-upov v slovenskom podnikateľskom prostredí, 
• Nastavenie pravidiel nízkej kapitalizácie pre start-upy a developerov, 
• Prehodnotenie režimu pravidiel zdaňovania príslušenstva k pohľadávkam, nakoľko súčasný režim predstavuje dodatočnú sankciu pre veriteľov,
• Zatraktívniť pravidlá pre daňové posudzovanie výdavkov na výskum a vývoj vzhľadom na porovnanie s okolitými štátmi, 
• Zavedenie daňového režimu pre skupinu prepojených tuzemských spoločností, a 
• Nastavenie konceptu generálnych opráv – buď ako jednorázového nákladu alebo odpisovaného majetku podľa rozhodnutia daňovníka.