PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SARM (SLOVENSKÁ ASOCIÁCIA RIZIKOVĚHO MANAŽMENTU)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Vážený pán Ing. Turok,
dovoľujeme si ako asociácia na finančnom trhu touto cestou podať  podnety a návrhy k predbežnej informácii o návrhu novely zákona 186/2009, z titulu, že pôsobíme na trhu ako jedna z mála vzdelávacích ustanovizní pre vyšší a najvyšší stupeň odbornej spôsobilosti pre sektor poistenia. Bez  akejkoľvek podpory štátu pre od rok 2009-2016 vykonali niekoľko OFV v spoluprácií s odbornou verejnosťou, asociáciami, akademickou obcou atď ... viac na www.isarm.sk.  Svojimi pravidelnými návrhmi v rámci MPK alebo z vlastnej iniciatívy pre ochranu spotrebiteľa na trhu  naše návrhy jednoznačne zmenili zákon o PZP v roku 2011. (podnet daný v roku 2008 na MFSR). 

1. Vzhľadom na komplexnosť IDD, odbornú náročnosť sektora poistenia oproti iným sektorom FS a podstatné nezrovnalosti 186/2009 vs. IDD pre kvalifikované štandardné vykonanie činnosti FS a FP pre sektor poistenia navrhujeme oddeliť v novele zákona sektor poistenia od ostatných sektorov FS osobitnou časťou. Navrhujeme  preniesť definície čl. 2 IDD najmä „distribúcia poistenia/zaistenia, distribútor poistenia, sprostredkovateľ poistenia, poradenstvo, odmena“ priamo do novely zákona 186. 
2. Zdôrazňujeme aj naša prax ukázala prijatím IDD, že nedeliteľnou súčasťou sprostredkovania poistenia je aj poradenstvo a to na základe buď na žiadosť zákazníka alebo z iniciatívy distribútora poistenia. Ak distribútor v konkrétnom prípade prehlási/ potvrdí pre poskytuje aj PORADENSTVO, zodpovednosť distribútora je maximálna čo prináša aj najvyššiu ochranu zákazníka/klienta.
3. Touto cestou by sme vás radi požiadali o osobné konzultácie pri vyjasnení si úskalí  jednotlivých ustanovení IDD, ktoré  by napomáhali napr. odstrániť v súčasnej praxi vyskytovanú nerovnosť zaobchádzania medzi distribútormi a následne príslušnú ochranu zákazníkov na poistnom trhu. 
4. Súčasný konflikt záujmov v zákone 186 považujeme vzhľadom na ustanovenia IDD za chybný od úplného začiatku zákona v roku 2009, čo malo dopad na vymiznutie TOPprofesie „ poisťovací maklér“ na slovenskom poistnom trhu, diskriminácie slovenských subjektov oproti zahraničným subjektom ( CZ, A, D); neschopnosť slov. sprostredkovateľov poistenia voľne pôsobiť v rámci celej Únie.
Najmä pre slovenské firmy exportujúce svoje služby či výrobky sa predražuje sprostredkovanie  potrebných poistných krytí a produktov poistenia pre ich podnikanie. ( napr. v poistení zodpovednosti za škodu).
5. Prísnosť súčasného zákona 186 a jasnú diskrimináciu slov. sprostredkovateľov poistenia uvádzame na príklade, že českí poisťovací makléri majú podpísané rovnaké sprostredkovateľské zmluvy ako SFA a dostávajú provízie od sl. poisťovní. Namieste je otázka prečo 7 rokov sa to toleruje na trhu ?
6. Zároveň pripomíname i projekty www.sustavapovolani.sk a/alebo www.kvalifikacie.sk kde súčasné znenie zákona 186 nedovoľuje vytvorenie medzinárodného štandardu profesie poisťovací maklér na Slovensku ( stupeň odbornosti 7 z max. 8 možných).
7. Na osobnej konzultácii pri MFSR navrhujeme  posúdiť možnosť, ako nastaviť podporu rovnosti podmienok a hospodárskej súťaže sprostredkovateľov a kto to bude vykonávať zo štátnych inštitúcií či orgánov dohľadu. ( preambula IDD). 
8. Navrhujeme nepodmieňovať vykonávanie OFV  pre všetky sektory a pre všetky stupne odbornej spôsobilosti  v zmysle súčasného zákona. Vytvoriť  konkurenčné prostredie vo OFV, umožniť jednoduchými mechanizmami overovať a akceptovať OFV v zahraničí napr. v CZ či Rakúsku, Nemecku.( napr. cez vzdelávacie komisie jednotlivých asociácií na finančnom trhu ).
9. Pri príprave novely zákona  navrhujeme počítať s priamou finančnou podporou štátu MFSR pri vzdelávaní lektorov či odborných garantov a činnosti vzdelávacích ustanovizní OFV a/alebo asociácií na finančnom trhu, ktorých pre sektor poistenia/ zaistenie je pre vyšší a najvyšší stupeň OS žalostne málo.  Navrhujeme zhodnotiť pridanú hodnotu  výberu poplatkov za stredný a vyšší stupeň pre ochranu spotrebiteľa (odhad celkových platieb za skúšky pre všetky sektory cca 5 000 000 EURO v rokoch 2010-2016-201?).
10. Sme za transparentné vypísanie do novely zákona podmienok na vykonávanie odborných skúšok bez ohľadu na veľkosť asociácie, nepodmieňovať vykonávať povinne skúšky pre všetky sektory.
11. Zrušiť vykonávanie pravidelných skúšok pre sektor poistenia a navrhujeme len dva stupne základný a vyšší.
12. Navrhujeme zrušiť  § 32 ods. 4, nakoľko daný údaj PVNFS nepriniesol žiaden plánový osoh pre ochranu spotrebiteľa. Smernica IDD pre IŽP komplexne ošetruje v čl. V a hlavne 6 predchádzanie konfliktom záujmov.
13. Smernica IDD pre sektor neživotného poistenia v minimálnej harmonizácii pripomína pred poskytnutím služby uviesť DRUH ODMENY, nie jeho výšku ako v súčasnosti je uvedené v § 32 zákona 186 a nad rámec IDD. Nakoniec i oficiálne vyjadrenie NBS pri MLM sieťach je  povinnosť uvádzať len odmenu príslušného stupňa sprostredkovateľa nie SFA voči klientovi.
14. Na základe konkrétnych  poznatkov z praxe na poistnom trhu i na základe diskusií na vzdelávacích aktivitách OFV vieme preukázať, že každý sprostredkovateľ poistenia VFA, SFA,PFA, ak koná v zmysle § 28  zákona 186 môže byť odmeňovaní i klientom.
15.  Na trhu pôsobia s dlhoročnou praxou na poistnom trhu ľudia s dostatočnými znalosťami  nielen ako SZČO s predmetom činnosti vykonávanie mimoškolskej vzdelávacej činnosti, osvedčeniami o kvalifikácií „Lektor ďalšieho vzdelávania“ cez NÚCV v rámci programu CVANU v rámci Operačného programu EÚ VZDELÁVANIE ale i súdni znalci, právnici z oblasti poistného práva, osobnosti poistného trhu... Nebrániť im prísnymi podmienkami vykonávať doterajšiu činnosť  podnikania v rámci OFV  napr. vysokými finančnými zábezpekami na prevádzkovanie OFV či materiálnym či technickým zabezpečením. Záštitu či odborného garanta by mohli prevziať i asociácie pri OFV. 
16. Navrhujeme  zvážiť pojem odborných garantov vzdelávania pre firmy sprostredkovateľov poistenia a/alebo asociácie s príslušnou mierou zodpovednosti za OFV. 
17. Primeraným legislatívnym opatrením podporu  vykonávať OFV aj pre lektorov ďalšieho vzdelávania s praxou na poistnom trhu. príp. vytvoriť register lektorov OFV pre daný sektor ( pre poisťovníctvo obzvlášť ).
18. Navrhujeme upraviť súčasné sylaby OFV v zmysle  IDD príloha I na tri sektory ( neživotné, IŽP a dopln. ŽP ), pričom v oblasti neživotného poistenia rozdeliť produkty i skúšky na retailové a firemné. 

V prípade akýchkoľvek otázok sme k dispozícií.

S úctou 

Oliver Borko
+421 903 659 267

Slovenská asociácia rizikového manažmentu ( SARM)
Považská 17
831 03 Bratislava
vzdelavanie@isarm.sk 
www.isarm.sk