PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SLASPO (Slovenská asociácia poisťovní)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 20.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
K trom avizovaným základným cieľom právnej úpravy predkladáme tieto pripomienky:
1. K nutnosti implementovať smernicu - v tejto fáze legislatívneho procesu považujeme za dôležité zdôrazniť nutnosť racionálnej a efektívnej transpozície IDD, ktorá by nemala ísť nad rámec smernicou požadovanej právnej úpravy (goldplating) a tak neprimerane rozširovať existujúce zákonné povinnosti, či už na strane finančných sprostredkovateľov/finančných poradcov (FS/FP) ako aj na strane finančných inštitúcii (FI). Samozrejme uvítame úpravy na zlepšenie tých zákonných ustanovení, ktoré sa v súčasnej aplikačnej praxi javia ako problematické alebo nedostatočné.

2. K riešeniu podnetov z aplikačnej praxe - zákon o FSaFP je spoločným právnym predpisom pre sprostredkovanie a poradenstvo vo všetkých sektoroch finančného trhu. Vzhľadom na stále komplexnejšiu a rozsiahlejšiu právnu úpravu v jednotlivých sektorov finančného trhu máme zato, že by nebolo správne vzťahovať požiadavky sektorovej legislatívy na FS na celý finančný trh rovnako. Preto navrhujeme, aby bol text zákona rozdelený na všeobecnú a osobitnú časť. Všeobecná časť by obsahovala ustanovenia, ktoré sú záväzné pre všetkých sprostredkovateľov a osobitná časť by obsahovala špeciálne ustanovenia pre jednotlivé sektory finančného trhu. Zvlášť dôležité je to v poistení a zaistení, kde je rad odlišností, ktoré sú nepoužiteľné v iných sektoroch finančného trhu (negatívne vymedzenie sprostredkovania vyplývajúce z IMD, správa poistenia, analýza rizika, ... )

V otázke osobitného finančného vzdelávania (OFV), ktoré by malo byť vysoko odborné a úzko späté s praxou, navrhujeme jeho výkon zveriť len subjektom licencovaným ako poskytovateľ finančných služieb. Kto má licenciu, má právo a povinnosť vzdelávať zamestnancov a obchodných partnerov, má tiež predpoklady na kvalitné odborné vzdelávanie, minimálne v oblasti ponúkaných finančných produktov. Tieto subjekty sú už pod dohľadom Národnej banky Slovenska a nepotrebujú preto prechádzať ďalším povoľovacím konaním. Národná banka ich môže dohliadať aj v oblasti OFV. Realizáciu OFV by samozrejme mohli zveriť svojmu profesnému združeniu, ktoré by vedelo OFV za svojich členov zabezpečovať.

Navrhujeme umožniť FI spracovávať osobné údaje zamestnancov FA. Spracúvanie týchto osobných údajov je v rámci vzťahu FI a FA nevyhnutné za účelom zabezpečenie korektných obchodných zmluvných vzťahov a najmä za účelom možnosti efektívnej kontroly činnosti FA vrátane zabezpečenia efektívneho dohľadu nad ich činnosťou. Tiež NBS často žiada FI o údaje o konkrétnych zamestnancoch VFA/SFA/PFA v súvislosti s uzavretou zmluvou o finančnej službe. 

Za účelom zvýšenia ochrany klientov ale i dobrého mena finančných sektora dávame na zváženie rozšírenie funkcionality registra NBS o údaje o dôvodoch ukončenia spolupráce s FA (napr. extrémne storno zmlúv, fiktívne zmluvy a pod.) príp.  zákonné zadefinovanie neprijateľných/nekalých praktík (tzv. misseling practices) pri sprostredkovaní, čo je bežné v právnych poriadkoch iných štátoch. 

3. Pokiaľ ide o transparentnosť a prehľadnosť nákladov na finančné sprostredkovanie, vrátane provízií, máme za to, že treba veľmi precízne transponovať smernicu  a opatrene zvažovať , či by bolo treba ísť v tejto otázke nad jej rámec. Podľa našich skúseností neuvážená právna úprava, ktorá sa na prvý pohľad javí ako ochrano- spotrebiteľská, môže vyvolať presne opačný efekt, napr. že spotrebiteľ v snahe o „ušetrenie“ sa viac upriami na výšku provízie ako na skutočný obsah ponúkaného finančného produktu.
Pripomíname naše skoršie stanoviská v tejto oblasti – t.j. prísne odlišovanie  pravidiel pre životné a neživotné poistenia v rámci poisťovacieho sektora a nutnosť osobitnej úpravy  pre životné poistenia, ktoré by bolo v nevýhode pri porovnávaní odmien sprostredkovateľov v rámci všetkých sektorov finančného trhu (myslíme tým  výšku nákladov na finančné sprostredkovanie na jednotlivý produkt životného poistenia a nie na odvetvie ako tomu bolo doteraz).