PI/2016/143 Návrh zákona, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 186/2009 Z. z. o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov

Naspäť na zoznam pripomienok

Detail pripomienky

Organizácia: SBA (Slovenská banková asociácia)
Pripomienka k:
Dátum vytvorenia: 19.10.2016
Zásadná: Nie
Stav: Nespracovaná
Pripomienka:
Slovenská banková asociácia podáva k predbežnej informácii o návrhu novely zákona o finančnom sprostredkovaní a finančnom poradenstve nasledujúce vyjadrenie.
1. Súčasný systém fungovania finančného sprostredkovania a finančného poradenstva považujeme za nedostatočný, keďže v praxi spotrebiteľ nedokáže rozlíšiť, či prichádza do styku s finančným sprostredkovateľom alebo finančným poradcom. Navrhujeme zavedenie povinností a kontrolných mechanizmov, ktoré by jednoznačne stanovovali povinnosť finančných sprostredkovateľov deklarovať, že zastupujú finančné inštitúcie a neposkytujú spotrebiteľovi žiadne poradenstvo. 
2. Zároveň považujeme za dôležité zaoberať sa pri samostatných finančných agentoch otázkou konfliktu záujmov pri sprostredkovaní služieb (produktov) rôznych finančných inštitúcií. Jednou z možností je, aby bola zavedená možnosť odmeňovania týchto osôb priamo spotrebiteľmi, čo by podnietilo záujem spotrebiteľov o získanie komplexných informácií týkajúcich sa finančného sprostredkovania.
3. Domnievame sa, že by bola vhodná registrácia subjektov poskytujúcich osobitné finančné vzdelávanie iným ako vlastným zamestnancom a viazaným finančným agentom. Zároveň by bolo možné stanoviť základné podmienky, ktoré tieto subjekty musia spĺňať.
Kontinuálne vzdelávanie navrhujeme ponechať plne v kompetencii finančných inštitúcií a nepovažovať ho za osobitné finančné vzdelávanie. Za osobitné finančné vzdelávanie navrhujeme považovať vzdelávanie, ktorého podmienky sú rovnaké pre všetky sektory. Takéto osobitné finančné vzdelávanie by malo mať spoločné minimálne štandardy rovnaké pre všetky sektory, avšak ďalší rozsah vzdelávania (ako aj kontinuálne vzdelávanie) by malo byť v prípade potreby upravené osobitne, podrobnejšie a rozdielne pre jednotlivé sektory. Trváme na nerozširovaní konkrétnych podmienok z jedného sektora na všetky ďalšie sektory, najmä pokiaľ Európska legislatíva upravuje podmienky sprostredkovania, alebo súvisiace informačné povinnosti osobitným spôsobom pre niektorý konkrétny sektor, prípadne niektorú službu.