LPEU/2023/427 COM(2023)367 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, o platobných službách na vnútornom trhu a o zmene nariadenia (EÚ) č. 1093/2010

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)367
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: NBS (Národná banka Slovenska)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Áno
Zdôvodnenie skráteného MPK: Nelegislatívny materiál: Riadne predbežné stanovisko
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/427
Dátum začiatku MPK: 15.11.2023
Dátum konca MPK: 22.11.2023
Dátum ukončenia procesu: 12.12.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 29.06.2023
Ukončenie štádia: 06.09.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 06.09.2023
Ukončenie štádia: 08.09.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 08.09.2023
Ukončenie štádia: 13.11.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 15.11.2023
Ukončenie štádia: 23.11.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 23.11.2023
Ukončenie štádia: 12.12.2023