LPEU/2023/298 COM(2023)307 OZNÁMENIE KOMISIE EURÓPSKEMU PARLAMENTU, RADE, EURÓPSKEMU HOSPODÁRSKEMU A SOCIÁLNEMU VÝBORU A VÝBORU REGIÓNOV o zisteniach prijatých Výborom pre dodržiavanie Aarhuského dohovoru vo veci ACCC/C/2015/128, poki...

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)307
Aktuálne štádium materiálu: Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Gestor: MŽPSR (Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Iný akt
Stupeň dôležitosti: Nižšia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/298
Dátum ukončenia procesu: 30.06.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 17.05.2023
Ukončenie štádia: 26.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 26.05.2023
Ukončenie štádia: 31.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 31.05.2023
Ukončenie štádia: 30.06.2023