LPEU/2023/284 COM(2023)244 Návrh NARIADENIE EURÓPSKEHO PARLAMENTU A RADY, ktorým sa mení rozhodnutie Rady 2009/917/SVV, pokiaľ ide o jeho zosúladenie s pravidlami Únie o ochrane osobných údajov

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2023)244
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Spolugestor: MSSR (Ministerstvo spravodlivosti Slovenskej republiky)
MVSR (Ministerstvo vnútra Slovenskej republiky)
GPSR (Generálna prokuratúra Slovenskej republiky)
UOOU SR (Úrad na ochranu osobných údajov Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny legislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Vyššia dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2023/284
Dátum začiatku MPK: 12.06.2023
Dátum konca MPK: 30.06.2023
Dátum ukončenia procesu: 13.07.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 11.05.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 11.05.2023
Ukončenie štádia: 16.05.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 16.05.2023
Ukončenie štádia: 09.06.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 12.06.2023
Ukončenie štádia: 01.07.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 01.07.2023
Ukončenie štádia: 04.07.2023