LPEU/2022/733 COM(2022)703 Návrh NARIADENIE RADY, ktorým sa mení nariadenie (EÚ) č. 904/2010, pokiaľ ide o opatrenia administratívnej spolupráce v oblasti DPH potrebné pre digitálny vek

RSS RSS2.0 | RSSATOM
Typ materiálu: Akt EÚ
Akt EÚ: COM(2022)703
Aktuálne štádium materiálu: Vytvorenie finálneho predbežného stanoviska
Zodpovedná inštitúcia: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Gestor: MFSR (Ministerstvo financií Slovenskej republiky)
Kategória aktu: Právny nelegislatívny akt
Stupeň dôležitosti: Stredná dôležitosť
Skrátené MPK: Nie
Číslo legislatívneho procesu: LPEU/2022/733
Dátum začiatku MPK: 18.08.2023
Dátum konca MPK: 04.09.2023
Dátum ukončenia procesu: 19.10.2023

Štádia procesu

Priradenie gestora k vypracovaniu stanoviska
Začiatok štádia: 08.12.2022
Ukončenie štádia: 08.02.2023
Schválenie gestora
Začiatok štádia: 08.02.2023
Ukončenie štádia: 09.02.2023
Zápis stanoviska k návrhu aktu EÚ
Začiatok štádia: 09.02.2023
Ukončenie štádia: 18.08.2023
Medzirezortné pripomienkové konanie
Začiatok štádia: 18.08.2023
Ukončenie štádia: 05.09.2023
Vyhodnotenie MPK (neleg. materiál)
Začiatok štádia: 05.09.2023
Ukončenie štádia: 19.10.2023